Stretnutie s predstaviteľmi MŠ SR v Bratislave

Stretnutie s predstaviteľmi MŠ SR v Bratislave 01. 12. 2010
Členovia delegácie: Anna Tomanová Makanová, Svetlana Zolňanová, Pavel Čáni.

Témy na stretnutie s predstaviteľmi MŠ SR:
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku podporuje a vysoko hodnotí spoluprácu s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Doterajšiu činnosť oceňujeme, ako rôznorodú a podstatne dôležitú pre zachovanie slovenského školstva v Srbsku, povzbudzovanie národnostnej identity a zachovanie slovenských tradícií u nás. Pri tejto príležitesti podotkneme len niektoré aktivity:
• Aj ďalej podporujeme odborné zdokonaľovanie našich slovenských učiteľov na Univerzitách a ich Centroch permanentného vzdelávania v SR, ako i na náčuvoch na slovenských školách. Výjazdné kurzy s cieľom odborného zdokonaľovania umožňujú edukácie veľkého počtu našich učiteľov (v tejto chvíli v Srbsku po slovensky vyučuje 377 odborníkov na ZŠ, 34 na gymnáziách,  a ďalší ešte na MŠ a na fakultách)
• V októbri 2010 začala bežať nová aktivita tzv. Stáže študentov z SR na slovenských školách v Srbsku. Túto aktivitu študenti SR ohodnotili ako veľmi zaujímavú a pútavú pre nich, preto navrhujeme ju zastrešiť medzištátnou bilaterálnou dohodou a definovať, kto v akej miere bude takéto podujatie financovať.
• Keď ide o štúdium žiakov od nás v SR, nevyhnutné je podotknúť problém poistenia žiakov 1. ročníka na stredných školách (Stará Turá). Tiež si treba povšimnúť veľký počet študentov, ktorí odchádzajú na vysokoškolské štúdie. Srbská strana má záujem o štipendovanie učiteľstva (prírodné vedy a cudzí jazyk) žurnalistiku a mediálnu činnosť.

• Možnosť organizovania pre žiakov pobytu v rôznych táboroch v Srbsku zvyšuje počet žiakov v slovenských triedach a počet žiakov, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny.
• V dohľadnej dobe u nás zanikne Pedagogická fakulta v Sombore – jej vysunuté oddelenie v slovenskej reči (fakulta nezýskala akreditáciu pre malý poočet zamestnaných po slovensky hovoriacich profesorov). Riešenie problémov umožní nová bilaterálna zmluva.
• Pozdravili by sme možnosť účasti v projektoch MŠ SR na výmenu skúseností medzi školami SR a RS (spústa našich škôl už má partnerské školy v SR).