Stretla sa posudzovacia komisia na hodnotenie projektov Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá APV

V Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny dňa 26. mája 2015 zasadala posudzovacia komisia NRSNM, ktorá hodnotila projekty súbehu Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá pre spolufinancovanie projektov slovenskej národnostnej menšiny na rok 2015.

V súlade so Zákonom o národnostných radách, národnostné rady sú poradným telesom v procese rozdeľovania finančných prostriedkov z Republiky Srbsko a Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, ktoré sa schvaľujú ustanovizniam, združeniam alebo organizáciám slovenskej národnostnej menšiny. Posudzovacia komisia aj toho roku navrhla prioritné projekty na základe schválených kritérií NRSNM na udeľovanie finančných prostriedkov. Návrhy posudzovacej komisie teda majú iba odporúčací charakter a v zmysle odporúčania Pokrajinskému sekretariátu v tejto fáze rozhodovania sa ešte nezverejňujú.
 
Pre potreby schôdze (cestovné trovy a diéty členom komisie) bolo vyčlenených 15.828,00 dinárov.

Keďže 17. júna 2015 po konečnom rozhodnutí výsledky boli zverejnené na webovej stránke tohto sekretariátu, uvádzame link s výsledkami.

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/dokumenti/konkursi/2015/etnickeZaje/SLOVACI.pdf