Štipendiá vlády SR pre zahraničných študentov 2014/2015

Žiadosti o poskytnutie štipendia vlády SR sa predkladajú elektronicky na portáli www.vladnestipendia.sk, kde je možná registrácia uchádzača a kde je dostupný aj manuál na podanie „Žiadosti o poskytnutie štipendia vlády SR“, so všetkými aktuálnymi informáciami.

Každý uchádzač a užívateľ portálu má v prípade potreby k dispozícii technickú podporu na kontaktnej adrese:

Technická podpora
podpora@studyabroad.sk
MT:  +421 907 551 404

Uchádzač o poskytnutie štipendia vlády SR môže svoju prihlášku elektronicky odosielať od pondelka 24. 03. 2014.

Posledný termín elektronickej registrácie a odoslania prihlášky s kompletnými materiálmi je vo štvrtok 29. 05. 2014.

Elektronicky nezaregistrované materiály nie je možné akceptovať v písomnej podobe.

Podmienkou pre získanie štipendia vlády SR na štandardnú dĺžku vysokoškolského štúdia je zvládnutie slovenského jazyka na požadovanej úrovni a prijatie na štúdium vo zvolenom študijnom programe verejnej vysokej školy v SR. Dosiahnutie znalosti slovenského jazyka na požadovanej úrovni umožní vláda SR poskytnutím ročného štipendia na jazykovú a podľa potreby aj odbornú prípravu v JOP CĎV UK v Bratislave.

Výberová komisia MŠVVaŠ SR bude žiadosti posudzovať v súlade so základnými podmienkami pre získanie štipendia vlády SR, ktoré sú:

  1. dosiahnuté študijné výsledky počas celého stredoškolského štúdia – študijný priemer do 4,00 z 5,00 alebo 8 z 10 (80%),
  2. zvolený študijný program.

Žiadosti uchádzačov, ktoré nebudú vyhovovať uvedeným kritériám, nebudú výberovou komisiou posudzované.

Originály elektronicky odoslaných dokladov si prijatý uchádzač prinesie so sebou a predloží ich po príchode na štúdium v SR najneskôr pri zápise na štúdium na príslušnej fakulte vysokej školy a Sekcii medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a CŽV MŠVVaŠ SR.

Bez predloženia originálnych dokladov nie je možné uskutočniť výplatu štipendia.

Výšky poskytovaných štipendií sú uvedené vo finančných podmienkach.

Štipendista je povinný dodržať termín nástupu na štúdium určený školou, ktorý je spravidla v prvom septembrovom týždni, v odôvodnených prípadoch najneskôr  30. 09. 2014. Svojvoľné skracovanie doby štúdia v prípravnom ročníku oneskoreným nástupom na štúdium nie je možné akceptovať.

Informácie o možnostiach štúdia na verejných vysokých školách v SR sú dostupné v elektronickej forme na adrese www.portalvs.sk.