Delegacije Saveta nacionalnih zajednica Skupštine AP Vojvodine posetila Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine

Delegacija Saveta nacionalnih zajednica Skupštine AP Vojvodine je posetila Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine (NSSNM) u Novom Sadu. U delegaciji Saveta su bili Šandor Egereši, predsednik, Života Lazarević, zamenik, Jan Bohuš, član i Branka Bukvić, sekretar Saveta. NSSNM su na sastanku predstavljali predsednica Ana Tomanova-Makanova, zamenik predsednika NSSNM Vladimir Valenćik, predsednica Odbora za obrazovanje NSSNM Svetlana Zolnjan, predsednik Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma NSSNM i predsednik SO Bački Petrovac Pavel Marčok i sekretar NSSNM Ladislav Čanji.

Ovaj sastanak je prvi u nizu radnih sastanaka, koje Savet nacionalnih zajednica planira da ostvari sa svim nacionalnim savetima nacionalnih manjina u cilju prikupljanja relevantnih podataka o njihovom radu, realnim i potencijalnim problemima kao i o modalitetima buduće saradnje. Savet nacionalnih zajednica je posebno telo Skupštine AP Vojvodine koje ima 30 članova. Polovina članova saveta bira se iz reda poslanika koji su se izjasnili kao pripadnici srpske nacionalne zajednice, dok se druga polovina članova saveta bira iz reda poslanika koji su se izjasnili kao pripadnici nacionalnih zajednica koje čine brojčanu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine.

Predsednik Šandor Egereši je prisutne informisao o karakteru i kompetencijama Saveta, dok je član Saveta Jan Bohuš informisao članove NSSNM da je na poslednjem sastanku Saveta jednoglasno prihvaćen predlog da pripadnici manjinskih nacionalnih zajednica imaju pravo da prijemne ispite na visokim školama polažu na svom maternjem jeziku. Predsednica NSSNM Ana Tomanova-Makanova je prisutne informisala o aktivnostima Nacionalnog saveta kao i o nekim problemima koji prate rad nacionalnih saveta.. Vladimir Valenćik je prisutne informisao o aktivnostima Odbora za kulturu NSSNM. Naveo je projekte od posebnog značaja za slovačku zajednicu – rekonstrukciju zgrade Muzeja vojvođanskih Slovaka u Bačkom Petrovcu, kao i rekonstrukciju Spomen doma Martina Jonaša u Kovačici, ali je objasnio i načine kako NSSNM rešava pitanje kulturnih manifestacija i institucija od posebnog značaja za slovačku nacionalnu manjinu.

Predsednica Odbora za obrazovanje NSSNM Svetlana Zolnjan je prisutne informisala o trenutnom stanju u obrazovanju na slovačkom jeziku, a kao poseban problem je naglasila pitanje trajnog rešenja finansiranja udžbenika na jezicima nacionalnih zajenica.

Predsednik odbora za službenu upotrebu jezika i pisma i predsednik opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je naglasio da poseban problem pretstavlja predlog Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i kao primer naveo opštinu  Bački Petrovac, kao jedinu opštinu u Srbiji sa većinskim slovačkim stanovništvom, koja nema Osnovni sud, iako je radna grupa Ministarstva pravde RS  među kriterijume za definisanje mreže sudova uvrstila i kriterijume višenacionalnosti sredine i postojanje zgrade suda. Oba kriterijuma u slučaju Bačkog Petrovca su ispunjena.  Takođe je naglasio i primer Osnovnog suda u Kovačici, koji bi preko Višeg suda u Pančevu na osnovu novog rešenja trebalo da potpadne pod Apelacioni sud u Beogradu, čime bi se dovelo u pitanje pravo na vođenje postupka na maternjem jeziku.

Svi prisutni su se složili i oko činjenice, da Nacrt Zakona o javnom informisanju ozbiljno ugrožava budući rad lokalnih medija na jezicima nacionalnih manjina.

Savet nacionalnih zajednica će postepeno posetiti sve nacionalne savete u AP Vojvodini i na osnovu stečenih informacija formulisati zaključke i predložiti konkretne operativne mere za poboljšanje rada nacionalnih saveta.