Delegácia Rady národnostných spoločenstiev Zhromaždenia AP Vojvodiny navštívila Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny

Delegácia Rady národnostných spoločenstiev Zhromaždenia AP Vojvodiny navštívila Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Novom Sade. V delegácii Rady boli jej predseda Sándor Egeresi, zástupca predsedu Života Lazarević, člen Ján Bohuš a sekretárka Branka Bukvićová. NRSNM zastupovali predsedníčka Anna Tomanová Makanová, jej zástupca Vladimír Valentík, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová, predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Pavel Marčok a tajomník Ladislav Čáni.

Toto zasadnutie je prvé z radu stretnutí, ktoré Rada národnostných spoločenstiev plánuje uskutočniť so všetkými národnostnými radami národnostných menšín s cieľom zhromaždiť relevantné údaje o ich práci, skutočných a potenciálnych problémoch, ako aj náležitosti budúcej spolupráce. Rada národných spoločenstiev je zvláštnym orgánom Zhromaždenia Vojvodiny, ktoré má 30 členov. Polovica členov Rady sú volení z radov poslancov, ktorí sa hlásia k srbskej národnosti a druhu polovicu členov tvoria poslanci z radov poslancov príslušníkov národnostných spoločenstiev, ktoré tvoria menšinu v celkovej populácii Vojvodiny.

Prezident Egeresi priblížil prítomným základné informácie o charaktere a kompetenciách Rady národnostných spoločenstiev a Ján Bohuš informoval členov NRSNM, že na poslednom zasadnutí Rada jednomyseľne schválila návrh, ktorý  príslušníkom národnostných menšín zabezpečí právo na prijímacie skúšky na vysoké školy v ich rodnom jazyku. Predsedníčka NSSNM Anna Tomanová Makanová prítomných oboznámila s aktivitami Národnostnej rady, ale i s niektorými problémami, s ktorými zápasia národnostné rady vo svojej činnosti. Vladimír Valentík informoval prítomných o činnosti Výboru pre kultúru NRSNM. Ako prioritné projekty uviedol rekonštrukciu Múzea Vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci a rekonštrukciu Pamätného domu Martina Jonáša v Kovačici, zároveň poukázal aj na modality riešenie podujatí a inštitúcií osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu v Srbsku.

Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová prítomných oboznámila s aktuálnou situáciou vo vzdelávaní v slovenskom jazyku a ako osobitný problém uviedla otázku financovania učebníc v jazykoch národnostných menšín.

Predseda Obce Báčsky Petrovec a predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM Pavel Marčok vo svojom príhovore zdôraznil, že vážnym problémom je návrh Zákona o sídlach a území súdov a prokuratúr a ako príklad uviedol obec Báčsky Petrovec, jedinú obec v Srbsku s väčšinovým slovenským obyvateľstvom, ktorá nemá Základný súd, hoci pracovná skupina Ministerstva spravodlivosti medzi kritériá na určovanie siete súdov zaradila aj kritériá etnickej štruktúry prostredia a existenciu adekvátnej budovy. Obe tieto kritéria v prípade Báčskeho Petrovca boli splnené. Okrem tohto príkladu uviedol aj prípad Základného súdu v Kovačici, ktorý sa cez Vyšší súd v Pančeve dostane do kompetencie Odvolacieho súdu v Belehrade, čo môže spochybniť právo viesť konanie v materinskom jazyku.

Všetci prítomní sa zhodli aj na skutočnosti, že návrh Zákona o verejnom informovaní vážne ohrozuje budúcnosť lokálnych médií v jazykoch národnostných menšín.

Rada národnostných spoločenstiev postupne navštívi všetky národnostné rady národnostných menšín v AP Vojvodine a na základe získaných informácií vypracuje závery a navrhne konkrétne opatrenia na zlepšenie práce národnostných rád.