Spolupráca Výboru pre vzdelávanie s partnerskými organizáciami v SR

Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, PaedDr. Svetlana Zolňanová sa zúčastnila 29. januára 2014 zasadnutia Komisie pre školstvo Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu pri Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí , ktorá sa uskutočnila v Bratislave.

Ústrednými témami rokovania boli  materiálne podmienky pre činnosť slovenského školstva v zahraničí, podpora štúdia v domovskej krajine (skúsenosti a ďalšie možné formy v budúcnosti), predškolská výchova a materské školy, mimoškolské aktivity vo výchovno-vzdelávacom procese, vzdelávanie a školstvo ako nástroj vytvárania väzieb medzi komunitami Slovákov v rôznych krajinách a vzdelávacie podujatia v r. 2014 organizované v domovských krajinách.

VPV-Bratislava001

V Bratislave sa 30. januára konala pravidelná koordinačná porada Sekcie medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na ktorej sa analyzovali aktivity, ktoré sa financuje MŠVVaŠ SR v rámci vzdelávacích programov, ktoré MŠVVaŠ SR organizuje pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Tohto medzinárodného podujatia sa zúčastnili predstavitelia z oblasti menšinového vzdelávania zo Srbska, Maďarska, Rumunska, Poľska, Chorvátska, Ukrajiny a Slovenskej republiky. Na stretnutí Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave a Centrum celoživotného vzdelávania UMB v Banskej Bystrici prezentovali svoju ponuku aktivít na rok 2014. V rámci pomoci pre Slovákov žijúcich v zahraničí MŠVVaŠ RS aj v roku 2014 plánuje štipendiá pre  študentov, Slovákov zo zahraničia a bližšie informácie ponúkajú na www.vladnestipendia.sk.

V piatok, 31. januára predsedníčka VPV NRSNM navštívila Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča. Na stretnutí sa zúčastnil aj Vladimír Belovič, generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania. Hovorilo sa o možnej spolupráci Ministerstva školstva v rámci pomoci slovenským školám v zahraničí a vzdelávacích potrebách slovenských škôl v Srbsku, ako aj o prípadnej koordinačnej funkcii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v kontexte spolupráce medzi ministerstvami dvoch štátov. Kladne bolo zhodnotené aj zaradenie pozície menšinových škôl v medzištátnej dohode Srbska a Slovenskej republiky v oblasti vzdelávania.