Spolupráca s Národnostnými radami

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v spolupráci s národnostnými radami vlašskej, bunjevskej a bosnianskej národnostnej menšiny akreditovala odborné zdokonaľovanie učiteľov na tri školské roky na Pedagogickom ústave Vojvodiny.

Dňa 19. novembra 2022 sa na Základnej škole v Prahove pri Negotíne začalo kolo akreditovaného sústavného profesijného rozvoja pedagógov pod názvom Poznanie našich národných kultúr.

Cieľom seminára bolo predstaviť pedagógom, ktorí pracujú so žiakmi vlašskej národnosti, ako možno prvky národnej kultúry zaradiť do vyučovania rôznych predmetov. Príklady dobrej praxe, ako aj výsledky vyučovania a vzdelávania a učebnice v slovenskom jazyku a doplnky k učebniciam predstavili Svetlana Zolňanová, členka Národnostnej rady pre vzdelávanie a koordinátorka pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, a Tatiana Naďová, externá poradkyňa na Školskej správe v Novom Sade a doterajšia predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Danijela Pejčić a Tatjana Dražilović predstavili časť valašskej národnej kultúry a svoje učebnice valašskej reči s prvkami národnej kultúry. 22 účastníkov seminára z regiónu Negotin malo možnosť zapojiť sa do rôznych diskusií, prezentovať svoje skúsenosti z praxe a zapojiť sa do kreslenia či výroby súčastí kroja, ktoré mohli použiť v určitých častiach hodiny s objasnením, ktoré časť kroja alebo zvyky s deťmi pracujú aj na tom, ako a pri akých príležitostiach sa nosia určité časti kroja alebo pri akých zvykoch sa určité časti predmetu používajú.