Seriózna príprava festivalu Tancuj, tancuj… 2011

 

Folklórny festival Tancuj, tancuj… (ďalej iba FF TT) sa bežného roku uskutoční vo Vojlovici. O jeho príprave a plánovaných novinkách sa hovorilo aj v sobotu 30. apríla 2011 na zasadnutí Zhromaždenia festivalu.
Zasadnutie, ktoré sa konalo v miestnostiach Slovenského kultúrno osvetového spolku Detvan vo Vojlovici viedol predseda Zhromaždenia festivalu Tancuj, tancuj… Michal Hataľa. Predseda Organizačného výboru tohtoročného FF TT Michal Spišiak prítomných poinformoval o prípravách festivalu, realizovaných a plánovaných aktivitách a časovom harmonograme festivalu.
Ako zisťujeme zo zasadnutia, na festival sa prihlásilo 20 tanečných súborov (Kovačica, Padina, Jánošík, Hajdušica, Vojlovica, Stará Pazova, Šíd, Lug, Hložany, Pivnica, Kysáč, Kulpín, Nový Sad, Erdevík, Báčsky Petrovec, Biele Blato), 24 speváckych skupín, 3 orchestre a 1 spevácky zbor. V programe vystúpia aj hosťujúce súbory a to KUS Bunjevačko kolo, MKUS Tomaši Aron, KUS Stanka Paunovića, FS Zobor Nitra a FS Hriňovčan.

Prítomní schválili aj návrh na členov posudzovacích komisií, ktorý podal Festivalový výbor. Folklórne súbory teda bude hodnotiť odborná porota v zložení: Maria Miškovicová z Hložian, Dejan Trifunović z Pančeva a Zuzana Drugová z Michaloviec, Slovenská republika. Výkony speváckych skupín, zborov a orchestrov oznámkujú Juraj Ferík z Nového Sadu, Jarmila Juricová Stupavská z Nového Sadu a Adriana Jarolinová z Bratislavy, pokým sa o krojoch zmieni Vlasta Vinkovičová z Boľoviec.
Serióznu organizáciu troch festivalových koncertov a vedľajších podujatí, ako aj bohatú mediálnu propagáciu, o ktoré sa starajú jednotlivé komisie Organizačného výboru FF TT, v bežnom roku podporí aj Komisia pre zveľaďovanie festivalov a kultúrnych podujatí Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny pod vedením predsedníčky Kataríny Mosnákovej. Komisia finančne a realizačne podporí predovšetkým programovú zložku festivalu.
V súlade s tým Komisia v spolupráci s Organizačným výborom angažovala režisérov Jána Chalupku a Michala Čiliaka, ktorí sa postarajú o to aby sa spestril a zosúčasnil program koncertov. Okrem toho, tohtoročný festival si vráti svoju pôvodnú koncepciu, teda začne sa slávnostným krojovaným sprievodom, ktorý bude zároveň aj súčasťou Otváracieho programu a uvedie prvý tanečný koncert. Nasledovať bude koncert speváckych skupín a orchestrov a festival sa uzavrie druhým tanečným koncertom. Cieľom takejto koncepcie festivalu je aby sa súťaže speváckych skupín, orchestrov a zborov stali rovnoprávnymi s koncertmi tanečných súborov a zároveň aby Otvárací program bol skutočne slávnostným otvorením celkového festivalu.
Ústredný program festivalu spestria i sprievodné podujatia ako sú výstavy, ľudové zábavy, jarmok tradičných remesiel. Pripravujú sa i mnohé iné novinky, o ktorých sa dozviete ak 28. mája navštívite XLI. Folklórny festival Tancuj, tancuj… vo Vojlovici.
Katarína Mosnáková 
Prebraté z www.slovackizavod.org.rs