Prvé pracovné stretnutie Komisie pre zveľaďovanie profesionálnych štandardov v oblasti médií

Komisia pre zveľaďovanie profesionálnych štandardov v oblasti médií, ktorá pracuje v rámci Výboru pre informovanie NRSNM, po prvýkrát zasadala v piatok 12. novembra 2010 v Novom Sade.
Prítomných členov Komisie a predsedu VPI Samuela Žiaka privítala predsedníčka KZPŠOM Vladimíra Dorčová. Po kratšej rozprave, Návrh príslušností, ako aj Návrh plánu, programu a rozpočtu Komisie pre zveľaďovanie profesionálnych štandardov v oblasti médií na rok 2011 s niekoľkými doplnkami boli schválené. Pred tým než sa tieto návrhy dostanú do rúk členov Národnostnej rady, Komisia ich na posúdenie postúpi Výboru pre informovanie.

Ako prioritné kompetencie v tejto oblasti členovia vidia v definovaní profesionálnych štandardov, čiež etického kódexu slovenských novinárov, vypracovanie analýzy súčasného stavu v našich médiách, z ktorej by sa vychádzalo pri vypracovaní novinárskej stratégie, doriešovanie problému odchodu mladých odborníkov do zahraničia, ako aj v organizovaní novinárskych a jazykových školení a pod.