Pravidlá súťaže zo slovenčiny

Takmičenja iz slovačkog jezika i kulture izražavanja u školskoj 2010/2011. godini

Ministarstvo prosvete Republike Srbije
Odbor za obrazovanje pri nacionalnom savetu Slovaka
Odsek za slovakistiku, Filozofski fakultet Novi Sad
Slovakističko vojvođansko društvo

Takmičenje učenika osnovnih škola iz slovačkog jezika i jezičke kulture

(Izvod iz Pravilnika i Propoizicija takmičenja – dopunjeni izvod za slovački jezik i jezičku kulturu)

Cilj takmičenja

Takmičenje ima za cilj:
– da afirmiše najkvalitetnije rezultate u nastavi slovačkog jezika i jezičke kulture;
– da podstakne učenike na sticanje trajnih lingvističkih znanja o maternjem jeziku, da teorijska znanja o jezičkim pojavama i pravopisnoj normi uspešno primenjuju;
– da doprinose da učenici bolje i potpunije usvoje književno – jezičku normu, da poboljšaju svoje izražajne sposobnosti i da se kompletno služe književnim jezikom;
– sticanjem celovite slike o maternjem jeziku, kvalitativno višim pristupom u proučavanju jezičke organizacije i zakonitosti jezika, razvijanje kognitivne svesti o značaju književnog jezika i jezičke kulture.

Organizacija takmičenja

Organizatori takmičenja su
: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, Odbor za obrazovanje pri Nacionalnom savetu Slovaka, Slovakističkog vojvođanskog društva, Odsek za slovakistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, osnovne škole.
Takmičenja se sprovode na sledećim nivoima:
– školsko: V- V I- VII – VIII razred
– okružno (međuopštinsko) V – VI – VII – VIII razred
– republičko VII – VIII razred
Školsko takmičenje i organizaciju sprovode aktivi nastavnika slovačkog jezika, prema kalendaru takmičenja.
 Međuopštinsko takmičenje organizuje i sprovodi Komisija (u daljem tekstu Komisija) koju formiraju direktor škole domaćina i profesori slovačkog jezika škola koje se takmiče, u saradnji sa Odborom za obrazovanje Nacionalnog saveta Slovaka. Ova komisija utrvđuje:
– konačan spisak učenika koji su se plasirali na okružno takmičenje,
– objavljuje rezultate sa okružnog takmičenja koji se šalju u Školsku upravu MPS i Odboru za obrazovanje Nacionalnog saveta Slovaka na fax: 021/ 422 989.
 Direktor škole domaćina je predsednik Komisije za pregled testova. Ostali pregledači su nastavnici slovačkog jezika iz škola koje se takmiče.
 Filozofski fakultet u Novom Sadu – Odsek za slovakistiku organizuje i sprovodi izradu stručnog materijala za proveru znanja (test).

 Republičko takmičenje organizuje i sprovodi Komisija koju formiraju članovi Slovakističkog vojvođanskog društva, Odseka za slovakistiku sa Filozofskog fakulteta iz Novog Sada i članovi Odbora za obrazovanje Nacionalnog saveta Slovaka (u daljem tekstu Komisija).
 Komisija organizuje i sprovodi:
– izradu stručnog materijala za proveru znanja (test),
– pregled učeničkih radova, koji su se plasirali za Republičko takmičenje sa međuopštinskog takmičenja,
– odlučuje o konačnom spisku učesnika na Republičkom takmičenju i
– objavljuje konačne rezultate.

Učesnici takmičenja

Učenici V, VI, VII i VIII razreda osnovne škole učestvuju na školskim i međuopštinskim takmičenjima, a na Republičkom takmičenju učenici VII i VIII razreda.
 Da bi učenik učestvovao na višem stepenu takmičenja, mora da učestvuje na prethodnom stepenu i da pokaže određene rezultate.

Broj učenika- učesnika

 Na međuopštinskom takmičenju mogu da učestvuju najbolji učenici koji su osvojili najmanje 60% od mogućih poena na školskim takmičenjima.
 Rezultate sa školskih takmičenja objavljuju aktivi nastavnika, odnosno nastavnici slovačkog jezika. Preporuka je da se na takmičenje dovedu najmanje jedan učenik po odeljenju, a najviše da se doda po jedan učenik po generaciji.
 Konačan spisak, isključivo na osnovu uvida u testove i broja osvojenih bodova, utvrđuje Komisija okružnog (međuopštinskog) takmičenja i poziva učenike na međuopštinsko takmičenje.
 Na Republičkom takmičenju mogu da učestvuju najbolji učenici VII i VIII razreda koji su osvojili najmanje 70% poena na međuopštinskim takmičenjima. Rezultate sa međuopštinskog takmičenja objavljuje Komisija sa tog takmičenja i poziva učesnike na Republičko takmičenje.
Na međuopštinskom i Republičkom takmičenju dodeljuju se diplome i nagrade učesnicima za osvojeno 1., 2. i 3. mesto.
 
Organizatori nižeg stepena takmičenja dužni su da organizatorima narednog stepena dostave rezultate takmičenja sa spiskom svih učesnika i potrebnim podacima (prezime i ime učenika i razred koji pohađa, prezime i ime predmetnog nastavnika, škola, mesto, broj osvojenih poena), u roku od tri dana po održanom takmičenju.
 Posle održanog međuopštinskog takmičenja za sve učesnike koji su osvojili preko 70% poena treba obavezno dostaviti dokumentaciju (testove) Republičkoj komisiji pod šifrom i dešifrovane, koja na osnovu uvida u testove vrši konačan izbor učenika – učesnika iz svakog razreda i poziva ih na Republičko takmičenje.
Organizatori takmičenja su dužni da to učine u roku od 7 dana posle održanog takmičenja. Svi testovi sa prekoračenjem roka neće se razmatrati.

Test za proveru znanja

Na svakom stepenu takmičenja učenici rade test koji sadrži 18 pitanja i vrednuje se sa ukupno 20 poena. Izrada testa traje 90 minuta. Učenici na svim takmičenjima rade testove pod šifrom.

Kalendar takmičenja za osnovne škole

– Školsko takmičenje: do kraja marta 2011.g.
– međuopštinsko takmičenje: 15. 04. 2011. g.
– Republičko takmičenje: 13. 05. 2011.g.

Kalendar takmičenja za srednje škole

– Školsko takmičenje: do kraja marta 2011.g.
– Republičko takmičenje: 14. 05. 2011.g.

Svi nivoi takmičenja (sem školskih) održavaju se u isto vreme prema kalendaru takmičenja, sa početkom u 10 časova. Takmičenje van utvrđenog kalendara se poništava.

Pohvale i nagrade

Za najbolje rezultate (sem školskih) učenici na takmičenjima (međuopštinsko i Republičko takmičenje) osvajaju 1., 2. i 3. mesto i nagrađuju se knjigama i diplomom organizatora takmičenja.
Diplome potpisuju organizatori takmičenja:
– na Republičkom takmičenju: MP i Odbor za obrazovanje pri Nacionalnom savetu Slovaka
– na međuopštinskom takmičenju: ŠU Novi Sad i Zrenjanin posle realizovanog takmičenja.

Prigovori i žalbe

Čim se takmičenje na bilo kom nivou obavi i komisija za pregled preuzme učeničke radove, organizator je dužan da na javnom mestu, dostupnom učenicima, izloži testove i rešenja, kako bi učenici sa svojim nastavnicima bili u mogućnosti da provere svoj rad.
 Ukoliko posle saopštenja rezultata učenik- učesnik takmičenja smatra da njegov rad, iz bilo kojih razloga, zaslužuje veći broj poena, ima pravo na pismeni prigovor, odnosno žalbu. Prigovor zvanično prosleđuje škola predsedniku Komisije (na Republičkom takmičenju) u roku od 7 dana od saopštenja rezultata. Predsednik Komisije je dužan da u roku od 7 dana po dobijenom prigovoru da pismeni odgovor sa obrazloženjem Komisije (na Republičkom takmičenju), koji se zavnično prosleđuje školi.

Međuopštinska takmičenja po osnovnim školama:
– OŠ „15. oktobar“ Pivnice (Selenča, Pivnice, Lalić, Silbaš)
– OŠ „ Jan Amos Komenski“ Kulpin (Gložan, B. Petrovac, Kulpin, Kisač)
– OŠ „Janko Čmelik“ Stara Pazova (Stara Pazova, Susek, Erdevik)
– OŠ „Bratstvo“ Aradac (Janošik, Aradac, Padina, Kovačica)

Republičko takmičenje za osnovne škole:
– OŠ „Jan Kolar“ Selenča – opština Bač

Republičko takmičenje za srednje škole:
– Gimnazija sa učeničkim domom „Jan Kolar“ Bački Petrovac – opština Bački Petrovac