Postavenie materinského jazyka vo vyučovacom procese

Vojvodinský Ústav pre kultúru 05.10.2011 vo svojich priestoroch organizoval stretnutie predstaviteľov národnostných menšín v Srbsku na tému Postavenie materinského jazyka vo vyučovacom procese. Na schôdze sa zúčastnili predstavitelia slovenskej, maďarskej, rumunskej, rusínskej, českej, bulharskej, bunevskej, chorvátskej a rómskej menšiny a na stretnutí poukázali na spoločné problémy vo vyučovaní materinského jazyka. Zdôraznili aj neprajné postavenie tohto predmetu v učebných osnovách a slovenská menšina prezentovala možnosti pomoci národnostných rád pri riešení uvedenej problematiky. Spoločný uzáver stretnutia bol, že je nevyhnutné žiadať od Ministerstva školstva a vedy, aby sa v Zákone zmenilo postavenie predmetu materinský jazyk s prvkami národnej kultúry na úrovni základných a stredných škôl, aby sa neobmedzoval počet žiakov v skupine, aby bola obmedzená možnosť kombinácie tried a aby bol doriešený spôsob ankety žiakov.