7. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

 V Novom Sade sa vo štvrtok 6. októbra 2011 uskutočnilo 7. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM). Zasadnutie malo rozsiahly rokovací program a k tým významnejším bodom patrili otázka založenia Múzea vojvodinských Slovákov, vyhlásenie inštitúcií osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu v oblasti vzdelávania, zmeny a doplnky rozpočtu NRSNM na rok 2011, žiadosť Strany vojvodinských Slovákov  (niekdajšia Nová slovenská strana)  o vymenovanie náhradného člena NRSNM   z volebnej listiny  Nová slovenská strana za zosnulého člena Štefana Séča a demisia predsedu Výboru pre informovanie NRSNM Samuela Žiaka a voľba nového predsedu výboru.
 Úvod zasadnutia patril otázke založenia Múzea vojvodinských Slovákov. Národnostná rada na svojom predchádzajúcom zasadnutí rozhodla o vyhlásení Národného múzea v Báčkom Petrovci za inštitúciu osobitného významu a v tom zmysle podnikla opatrenia v súlade so Zákonom o národnostných radách a požiadala obec Báčsky Petrovec o prebranie časti zakladateľských práv a zaregistrovanie múzea ako samostatného právneho subjektu.

Na zasadnutí boli schválené návrh Zmluvy o vzájomných právach a povinnostiach zakladateľov Múzea vojvodinských Slovákov (niekdajšie Národné múzeum) a Rozhodnutia o vymenovaní predsedu a členov dočasných orgánov Múzea vojvodinských Slovákov (ďalej už iba Múzea). Do dočasnej Správnej rady Múzea boli za NRSNM navrhnutí Jarmila Ćendićová a Vladimír Valentík, do dočasnej rady bola navrhnutá Katarína Verešová a do funkcie dočasného riaditeľa Pavel Čáni. Dočasné orgány Múzea by mali v nastávajúcom období dokončiť všetky náležitosti týkajúce prípravy dokumentov Múzea a jeho registrácie a zároveň v spolupráci s Národnostnou radou zabezpečiť začiatok rekonštrukcie budovy starého chmeľového skladu na ulici M. Tita v Báčskom Petrovci, ktorá by v budúcnosti mala byť novým sídlom Múzea.
 V pokračovaní zasadnutia Národnostná rada odsúhlasila kritériá, na základe ktorých sa budú určovať inštitúcie osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu v oblasti vzdelávania. Pre základné a stredné školy sú to: počet slovenských žiakov a slovenských tried, odborné zastúpenie predmetov, účasť a úspechy na súťažiach, regionálne zastúpenie a podmienky práce. Pre predškolské ustanovizne boli odsúhlasené kritériá: počet slovenských detí a počet slovenských skupín, odborné zastúpenie, účasť na súbehoch a projektoch, regionálne zastúpenie, podmienky práce a vybavenosť ustanovizní.
  V súlade so schválenými kritériami Národnostná rada schválila rozhodnutie, ktorým sa za inštitúcie osobitného významu navrhujú Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, základné školy  Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,  Mladých pokolení v Kovačici, Ľudovíta Štúra v Kysáči a  15. októbra v Pivnici a predškolské ustanovizne Včielka v Báčskom Petrovci a Kolibri  v Kovačici. Národnostná rada zároveň preberie i časť zakladateľských práv a to v  jednojazyčných základných školách  Maršala Tita v Padine, Jána Kollára v Selenči, Hrdinu Janka Čmalíka v Starej Pazove, Tomáša Garika Masaryka v Jánošíku a  Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch, v  Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, v základných školách Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,  Mladých pokolení v Kovačici, Ľudovíta Štúra v Kysáči a  15. októbra v Pivnici a v predškolských ustanovizniach Včielka v Báčskom Petrovci a Kolibri  v Kovačici.
 Po vykonanej revízii aktuálneho rozpočtu Národnostnej rady bolo zistené, že do konca roka bude možné vyčleniť celkovo 5,5 mil. RSD, ktoré budú použité na finančnú podporu dokončenia jednotlivých investičných projektov pred ukončením. Týka sa to predovšetkým rekonštrukcií objektov slovenských spolkov, zariadenia a vybavenia ich interiérov a podobne.
 Na záver zasadnutia Národnostná rada skonštatovala ukončenie mandátu zosnulého člena Národnostnej rady Štefana Séča a prijala na vedomie žiadosť Strany vojvodinských Slovákov  o vymenovanie náhradného člena NRSNM   z volebnej listiny  Nová slovenská strana. Táto žiadosť bude odoslaná na Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva, ktoré k tejto žiadosti zaujme stanovisko, resp. vystaví osvedčenie novej členke Národnostnej rady, ktorou by sa mala stať Marka Šišková z Kovačice.
 Personálnej zmeny sa týkal aj posledný bod rokovacieho programu a vzťahoval sa na demisiu predsedu Výboru pre informovanie NRSNM Samuela Žiaka,namiesto ktorého bola do tejto funkcie zvolená dlhoročná redaktorka slovenskej redakcie Rádio Nového Sadu Milina Florianová.