Porada v Smoleniciach z oblasti vzdelávania

Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov MŠVVaŠ SR v dňoch 23. – 25.01.2013 poriadal koordinačnú poradu za  účasti zodpovedných pracovníkov v  oblasti vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí. Cieľom stretnutia bolo informovať o podujatiach pripravovaných na podporu bilingválneho vzdelávania na školách v zahraničí pre pedagógov a žiakov uskutočnených s finančnou  podporou MŠVVaŠ SR v roku 2013.

Program porady sa dotýkal nasledovných okruhov:

–    Práca s on-line aplikáciami portálu eduabroad.sk;
–    Vládne štipendiá na školský rok 2013-2014;
–    obsahové zmeny a inovácie ponúkaných programov:
–    školy v prírode, ich obsahové zameranie a termíny;
–    predmetové súťaže;
–    podujatie spojené s ocenením víťazov celoštátnych súťaží v žiackej tvorbe a predmetových olympiádach;
–    detská univerzita;
–    letné školy s odborným zameraním (podľa aktuálneho záujmu o konkrétne odbory budú kurzy zaradené do ponuky roku 2013) pre vekovú kategóriu 13 – 17 rokov;
–    letné kurzy slovenského jazyka;
–    letný jazykovo-odborný kurz pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium v SR;
–    ponuka programu celoživotného vzdelávania pedagógov vyučujúcich v slovenskom jazyku všeobecnovzdelávacie predmety, výchovy a slovenský jazyk, jeho obsahové zameranie, termíny a miesto konania jednotlivých podujatí;
–    kurzy s odborným zameraním (podľa aktuálneho záujmu o konkrétne odbory budú kurzy zaradené do ponuky roku 2013);
–    spolupráca so SAS-Centrom pre slovenčinu ako cudzí jazyk FF UK Bratislava – VII. ročník semináru Slovenčina ako cudzí jazyk.