7. schôdza Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM

Dňa 21. januára 2013 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnila 7. schôdza Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Na zasadnutí boli prítomní predseda a podpredseda výboru Pavel Marčok a Juraj Červenák a členovia Jaroslav Javorník, Erka Viljačiková, Vladislav Ivičiak, Anna Marićová, Vladislav Tárnoci a Žeľko Čapeľa. Po schválení zápisnice z minulej schôdze sa členovia VPUPJP zamerali na plány a programy výboru zrealizované v období január – december 2012, resp. na analýzu výročných správ každej komisie pôsobiacej v rámci Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Ďalším bodom rokovania boli plán a program činnosti a finančný plán na rok 2013. 

Výbor pozitívne zhodnotil činnosť Komisie pre štandardy slovenčiny, ktorá vykonala veľmi náročnú robotu tým, že pripravila vydanie príručky Transkripcia priezvisk Slovákov vo Vojvodine zo slovenčiny do srbčiny. Príručka bola distribuovaná matrikárom, prekladateľom a tlmočníkom do lokalít, v ktorých žijú Slováci. Komisia pre štandardy slovenčiny plánuje v roku 2013 vypracovať aj elektronickú verziu príručky, ktorá bude zverejnená na webovej stránke NRSNM. 
Tri tohtoročné udalosti – dva semináre pre matrikárov a okrúhly stôl pre mládežnícke organizácie, ktoré pôsobia v slovenských prostrediach, boli zhodnotené ako veľmi dobré. 
Výbor plánuje v roku 2013 v rámci Komisie pre spoluprácu s lokálnou samosprávou zorganizovať seminár pre Slovákov zamestnancov lokálnej samosprávy venovaný odbornej terminológii. Podobný edukačný seminár zorganizuje aj Komisia pre spoluprácu s Radami pre medzinacionálne vzťahy.