Múzeum vojvodinských Slovákov predsa získa adekvátne sídlo

 V piatok 25. januára 2013 sa v Novom Sade, v zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM ) uskutočnilo pracovné zasadnutie venované aktuálnym otázkam rekonštrukcie budovy starého chmeľového skladu v Báčskom Petrovci pre potreby Múzea vojvodinských Slovákov. Zasadnutia sa zúčastnili predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, riaditeľ personálneho, ekonomického a právneho odboru ÚSŽZ Milan Koščo, konzulka Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Republike Srbsko Katarína Stehlíková, zástupca ministra kultúry Republiky Srbsko Milan Lukić, pokrajinský sekretár pre kultúru a verejné informovania Slaviša Grujić, riaditeľ Pokrajinského ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok Zoran Vapa, riaditeľ regionálnej pobočky Agencie pre reštitúciu v Novom Sade Stanislav Novaković, predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok so spolupracovníkmi náčelníkom Obecnej správy Vladislavom Tarnocim a vedúcim Oddelenia pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony Jánom Jovankovičom, riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová a tajomník NRSNM Ladislav Čáni. 

 Na začiatku rokovania prítomných privítala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová a informovala ich o aktuálnej situácii v realizácii projektu rekonštrukcie budovy Múzea vojvodinských Slovákov. Konštatovala, že projekt rekonštrukcie vypracoval Pokrajinský ústav pre ochranu kultúrnych pamiatok, Národnostná rada, ako investor, dostala stavebné povolenie a ÚSŽZ na realizáciu projektu vyčlenil 200.000,- € a Ministerstvo kultúry Republiky Srbsko doteraz vyčlenilo celkovo 10 mil. din. Vzhľadom na existujúce pochybnosti v súvislosti s prípadnou reštitúciou objektu určeného pre potreby Múzea vojvodinských Slovákov NRSNM požiadala o stanovisko Agencie pre reštitúciu a dostala písomné stanovisko, že Agencia v súčasnosti neeviduje žiadosť o reštitúciu vzťahujúcu sa na tento objekt a vzhľadom na súčasný skutkový stav a charakter inštitúcie, ktorá sídli v objekte, nevidí prekážku, aby sa s rekonštrukciou objektu začalo. 
 Predseda ÚSZZ Igor Furdík zdôraznil, že projekt Múzea vojvodinských Slovákov zostáva prioritou Úradu, avšak vzhľadom na vyjadrené pochybnosti súvisiace s možnou reštitúciou a finančnou náročnosťou rekonštrukcie, ktorá podľa existujúceho projektu dosahuje cca 600 000,- € , navrhol ako alternatívny variant výstavbu úplne nového objektu. Vychádzal z predpokladu, že by Obec Báčsky Petrovec zabezpečila pozemok a že by pri výstavbe bolo možné znížiť náklady na štvorcový meter získaného muzeálneho priestoru. V reakcii na návrh predsedu Furdíka riaditeľ Pokrajinského ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok Zoran Vapa poznamenal, že v doterajšej dlhoročnej praxi realizácie podobných projektov sa ešte nestretol so situáciou, že sú v štarte takéhoto náročného projektu splnené takmer všetky predpoklady – vypracovaný projekt, vydané stavebné povolenie a zabezpečená podstatná časť financií. V reakcii na finančnú náročnosť projektu vysvetlil, že suma 600.000,- € je projektovaná na realizáciu maximálnych muzeálnych štandardov, ktoré dnes nespĺňa žiadne múzeum v Srbsku, a preto je možné počítať, že rekonštrukcia, ktorá umožní plnohodnotné fungovanie múzea, môže byť zrealizovaná za podstatne nižšiu sumu. Podľa odhadu riaditeľa Vapu by výstavba nového objektu znamenala niekoľkonásobné navýšenie finančných nákladov.
 Predseda Obce Báčsky Petrovec vo svojej diskusii zdôraznil, že podporuje realizáciu projektu rekonštrukcie budovy, avšak vzhľadom na existujúce pochybnosti v súvislosti s reštitúciou objektu, sugeroval zváženie alternatívneho riešenia. 
 Riaditeľ Agencie pre reštitúciu v Novom Sade Stanislav Novaković skonštatoval, že v súčasnosti neevidujú žiadosť o reštitúciu sporného objektu a vzhľadom na všetky relevantné skutočnosti a vychádzajúc z podobných prípadov, ktoré Agencia doteraz riešila, nepredpokladá, že by Agencia vydala súhlasné stanovisko na prípadnú žiadosť o reštitúciu. Ako možnosť riešenia, ktoré by vylúčilo akúkoľvek pochybnosť ohľadne reštitúcie, navrhol dočasné pozastavenie projektu do 1. marca 2014, kedy vyprší lehota na podanie žiadostí o reštitúciu.
 Zástupca ministra kultúry RS Miladin Lukić tlmočil prítomným stanovisko ministra kultúry Bratislava Petković, že ministerstvo požiada o vyčlenenie ďalších 10 mil. din. z rozpočtovej rezervy. Zároveň poznamenal, že on nevidí vážnu prekážku na realizáciu tohto významného projektu, ktorý by vytvoril podmienky na činnosť múzea a zároveň by bol zachránený objekt, ktorý je evidovaný ako pamiatka priemyselnej architektúry Báčskeho Petrovca z prvej polovice 20. storočia. 
Riaditeľ Múzea Pavel Čáni pripomenul, že návrh na rekonštrukciu chmeľového skladu pre potreby Múzea vojvodinských Slovákov vychádzal z potreby zachovania viacerých podobných priemyselných objektov v Báčskom Petrovci, čo korešponduje so svetovou praxou revitalizácie historických priemyselných objektov a ich dávania do funkcie kultúrnych inštitúcií. Na záver dlhej a konštruktívnej diskusie bolo dohodnuté, že sa s realizáciou rekonštrukcie budovy začne s prostriedkami, ktoré na tento účel vyčlení Ministerstvo kultúry RS a prostriedky, ktoré vyčlenil ÚSŽZ, budú deponované do 01. marca 2014 a po vypršaní lehoty na podanie žiadostí o reštitúciu budú uvolnené.