Odmenené školské časopisy

 Halúzka – časopis žiakov Základnej školy Jána Kollára v Selenči je dôkazom nepretržitej kreatívnej práce žiakov a ich pedagógov. Dôkazom toho sú aj početné ocenenia, ktoré dosiaľ už získala na celoštátnej súťaži školských časopisov v Žiline. V tomto školskom roku sa selenčská Halúzka potešila novej odmene.
 Dňa 26.októbra t.r. v radnici mesta Žilina prebiehal 13.ročník Celoslovenskej súťaže školských a triednych časopisov MŠ, ZŠ, ŠŠ, SŠ a zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským – PRO SLAVIS 2011. V rámci odmenených zahraničných školských časopisov III. cenu získala aj selenčská Halúzka, ako aj časopis ZŠ mladých pokolení z Kovačice – Okienko.

Slávnostné vyhlásenie súťaže otvoril PaedDr. Branislav Kohút, riaditeľ Domu Matice slovenskej v Žiline a prítomných pozdravili aj primátor Mesta Ing. Igor Choma, ako aj predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč. Osobitne boli privítaní hostia zo Srbska. Vyhlasovateľom tejto súťaže je už 13 rokov Dom Matice slovenskej v Žiline, no od roku 2008 gestorom súťaže je aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.
 Mladým žurnalistom sa prihovorila aj Mgr. Mária Benedeková, metodička z Úradu žilinského samosprávneho kraja slovami: „Som nesmierne poctená, že sa dnes tu môžem stretnúť so vzácnymi ľuďmi, organizátormi súťaže, ktorí v dnešnej rýchlej dobe dokážu venovať a obetovať svoj čas pre dobrú vec, ako i s vami, milí mladí žurnalisti, pretože aj vy venujete svoj voľný čas posolstvám, ktoré túžite posúvať ďalej i s vašimi pedagógmi, ktorí sú ochotní odovzdávať svoju múdrosť a skúsenosti práve vám.“
 Záverom slávnostného vyhlásenia 13.ročníka tejto súťaže prítomným sa v mene krajského školského úradu v Žiline prihovoril aj PaedDr. Tibor Lukásc, ktorý hovoril o oceneniach pre časopisy v osobitných oddeleniach a Mgr. Mária Strišová, predsedkyňa odbornej poroty.
 Dúfame, že sa ďalších ročníkov súťaže PROSLAVIS zúčastnia aj iné naše dolnozemské školské slovenské časopisy a NRSNM spolu s ÚSZZ ochotne podporí tvorivosť školských redakcií.