O transparentnosti práce menšinovej samosprávy a zlepšení normatívneho postavenia národnostných menšín

V Zhromaždení AP Vojvodiny sa 9. júla 2014 uskutočnila celoštátna konferencia pod názvom Monitorovanie transparentnosti práce menšinovej samosprávy a zlepšenie normatívneho postavenia národnostných menšín.

Konferenciu zorganizovali Nadácia otvorenej spoločnosti a Centrum pre regionalizmus z Nového Sadu s podporou pokrajinského zhromaždenia. Prítomní boli predstavitelia republikových a pokrajinských orgánov, zahraničných veľvyslanectiev, národnostných rád národnostných menšín, mimovládnych organizácií, médií a ďalší záujemcovia o túto problematiku. Na otvorení konferencie podpredsedníčka Zhromaždenia AP Vojvodiny a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Ana Tomanová Makanová privítala účastníkov a zdôraznila, že sa stretnutie koná na správnom mieste, pretože je Zhromaždenie AP Vojvodiny dom všetkých občanov autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Vo svojom príhovore pripomenula, že je oblasť práv menšín upravená, okrem Ústavou Republiky Srbsko, aj osobitnými právnymi predpismi a medzinárodnými dokumentmi, ktoré naša krajina ratifikovala. Zároveň však podotkla, že to nestačí, ale že je potrebné  prijať jasnú stratégiu v tejto oblasti, resp. Zákon o národnostných spoločenstvách, a ďalšie súvisiace podzákonné právne predpisy, ktoré umožnia bezproblémové uplatnenie týchto zákonov v praxi v prospech tak menšinového, ako aj väčšinového národa. Taktiež povedala, že je potrebné zachovať inštitút rešpektovania získaných práv menšín, ktoré nemožno znižovať. „Záujem väčšiny je, aby menšinám bolo dobre, takže je dôležité, aby každý z nás bol humánny a tolerantný voči iným, a aby sme spoločne vytvárali prostredie, v ktorom budeme všetci žiť v pohode.“ – povedala Ana Tomanová Makanová.

transparentnost-002

V úvodnej časti konferencie sa hovorilo o aktuálnych otázkach a problémoch v oblasti práv menšín s dôrazom na zabezpečenie podmienok na odstránenie existujúcich problémov, nutnú legislatívnu činnosť, odstránenie politických bariér a ďalších prekážok v prípadoch, keď sa naša krajina intenzívne pripravuje na členstvo v Európskej únii. Účastníkom sa prihovorili Aleksandar Popov, riaditeľ Centra pre regionalizmus, Meho Omerović, predseda Výboru pre ľudské práva a práva menšín Národného zhromaždenia Republiky Srbsko, Ivana Bošnjak, štátny tajomník  Ministerstva štátnej správy a lokálnej samosprávy, Robert Sepi, zástupca Verejného ochrancu práv menšín a Jadranka Jelinčić, riaditeľka Nadácie otvorenej spoločnosť.

V pokračovaní konferencie boli prezentované výsledky monitorovania transparentnosti práce piatich národnostných rád národnostných menšín, medzi ktorými bola i Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, ktorý zrealizovalo Centrum pre regionalizmus. Výsledky tohto projektu sú publikované aj v osobitnej publikácii a jej súčasťou sú, okrem celkového hodnotenia, aj odporúčania na skvalitnenie práce a transparentnosti činnosti národnostných rád. Transparentnosť práce Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bola hodnotená celkovo pozitívne.

zdroj: www.skupstinavojvodine.gov.rs