O projektoch a finančnom hospodárení

Desiata schôdza Výboru pre informovanie sa uskutočnila vo štvrtok 25. októbra v priestoroch Národnostnej rady. Rokovalo sa o zrealizovaných a zaplanovaných projektoch do konca, ale aj na budúci rok. Koordinátor výboru Vladimír Lenhart podal správu o finančnom hospodárení a správu o zrealizovanom projekte medziredakčnej spolupráce (výmena rozhlasových a televízných príspevkov), do ktorého bolo zapojených 7 rozhlasových a 3 televízne stanice. Projekt sa s časti vydaril, a členovia výboru sa zhodli, že by sa s ním pokračovalo aj naďalej, ale aby sa v ňom zúčastnili iba rozhlasové stanice, ktoré si splnili podmienky z minulej zmluvy podpísanej s Národnostnou radou. Do konca roka lokálne rozhlasové stanice si medzisebou budú vymieňať príspevky a zároveň príspevky budú zasielať aj do Novosadského rozhlasu.

Výbor pre informovanie na konci roka zhodnotí ich prácu a redakciám bude hradený výkon. Výbor pre informovanie do konca roka zrealizuje aj nasledovné projekty – Digitalizáciu archívov lokalných rozhlasových archivou, Digitalizáciu starých čísel časopisu Zornička, plánuje sa podporiť výroba rozhlasovej hry pre deti. Predsedníčka výboru Milina Florianová predstavila aj operatívny plán nového projektu na budúci rok. Ide o ideu formovať Press stredisko počas Slovenských národných slávností 2013, ktoré by prilákalo a oslovilo väčší počet našich a inorečových médií a novinárov, než to bolo tohto roku. Na záver schôdze, pod rokovacím bodom rôzne, členovia Výboru pre informovanie uvažovali nad tým, koho navrhnúť na plaketu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za prínos v oblasti informovania a koho na Cenu NRSNM, ktorá sa bude udeľovať 18. januára 2013, keď Národnostná rada bude oslavovať desaťročné jubileum od zakladania.