Metodické kurzy v základnej škole Jána Kollára

 
Na Základnej škole Jána Kollára v Selenči v dňoch od 30. novembra do 1. decembra t.r. prebiehalo odborné zdokonaľovanie. Kurz sviatočne otvorila predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM PaedDr. Svetlana Zolňanová, ktorá bola zároveň aj organizátorom tohto seminára. Kurz viedli metodici z CĎV UK v Bratislave. 
Paralelne prebiehali dva kurzy: kurz pre riadiacich pracovníkov a kurz pre vychovávateľov a učiteľov ZŠ a SŠ.
 
Účastníci kurzu pod názvom – Kurz pre riadiacich pracovníkov vo výchovno-vzdelávacích ustanovizniach s vyučovacím jazykom slovenským spolu s PaedDr. Jankou Chládeckou, PhD a Mgr. Milenou Partelovou sa zaoberali témami- Riadenie ľudských zdrojov a Tímová práca, riešenie konfliktov, hodnotenie zamestnancov, práca na projektoch. 

Druhý kurz – Kurz pre učiteľov vo výchovno- vzdelávacích ustanovizniach s vyučojúcim jazykom slovenským sledovali vychovávatelia v materských školách, učitelia 1.a 2. stupňa ZŠ a profesori na SŠ.
Odborníci Mgr.Lenická Lenka, Mgr. Šimíček Tomáš a Mgr. Šýkora Michal striedali sa po skupinách a prednášali na témy: Ľudské práva vo výchovno- vzdelávacom procese, Sociálno patologické javy na školách a Šikanovanie v školskom prostredí. 
 
Všetci účastníci sa vystriedali na každej téme a zabezpečili si akreditované 24 hodiny. 
O seminár bol veľký záujem a zúčastnili sa ho 147 osvetových pracovníkov z nasledovných miest: Selenča, Báč, Vajska, Pivnica, Kysáč, Hložany, Lug, Susek, Padina, Kovačica, Futog, Nový Sad, Kulpín, Aradáč, Stará Pazova, Báčsky Petrovec, Jánošík, Erdevík.
 
Metodický kurz finančne a organizačne zabezpečili: Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, NRSNM v Srbsku a Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá.