Kurz na Slovensku v Modre

 

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave aj tohto roku organizoval kurz celoživotného vzdelávania krajanských učiteľov a kurz pre vedúcich pedagogických pracovníkov.
Seminár prebiehal v študijnom a kongresovom stredisku CĎV UK v Modre, v Harmónii v dňoch od 10. apríla do 16. apríla t. r. Na seminári sa zúčastnili učitelia materských, základných škôl 1. a 2. stupňa, stredných škôl a riadiaci (vedúci) pracovníci s vyučovacou rečou slovenskou zo Srbska, Maďarska, Ukrajiny a z Chorvátska. Zo Srbska kurz absolvovalo 29 pedagógov z Báčskeho Petrovca, Selenče, Kysáča, Kovačice, Padiny a z Rumenky.
Prítomných privítal vedúci seminára RNDr. Robert Povchanič zo Slovenskej republiky a pracovnú časť viedli eminentní metodici zo Slovenska: doc. Zelinová, Prof. Zelina, doc. Škoviera, Dr. Pavlikánová, doc. Valachová, Dr. Chládecká, Dr. Lemešová, Dr. Hirschnerová, Dr. Ficová, Dr. Lubelec, Dr. Holík, Dr. Hincová a Dr. Píšová.

 

Témy pre učiteľov materských a základných škôl boli nasledujúce: Práca s novými učebnicami literatúry a čítankami, Tvorivosť vo vyučovaní, Detský výtvarný prejav v základnej škole, Dialógy s umením v ZŠ, Osobnostný a kompetenčný rozvoj učiteľa a pod.
Riadiaci pracovníci mali prednášky na témy: Osobnostný a kompetenčný rozvoj manažéra, Time manažment, Riadenie výkonnosti organizácie a jej zamestnancov a pod.
Pedagógovia absolvovali aj náčuvy na Základných školách v Bratislave, kde si vypočuli niekoľko ukážkových hodín zo slovenského jazyka, vlastivedy na 1. stupni a na 2. stupni zo slovenského jazyka, z matematiky, z cudzích jazykov…
 Po pracovnej časti nasledovala obchôdzka Bratislavy a jej pamätihodností, Devínskeho hradu a návšteva vinárne v Modre.