Konferencia Didaktické možnosti rozvíjania osobnosti dieťaťa v materskej škole

 

Od 28. 04. – 30. 04. tohto roku predsedníčka Komisie pre predškolské ustanovizne Výboru pre vzdelávanie Božena Levárská a členky Združenia vychovávateľov Slovákov Vojvodiny Andrijana Struhárová a Anna Laćarak zúčastnili sa na Celoslovenskej odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou Didaktické možnosti rozvíjania osobnosti dieťaťa v materskej škole a na 17. Sneme Spoločnosti pre predškolskú výchovu v Martine.
Cieľom konferencie bolo nájsť možnosti rozvíjania personálnych kvalít osobnosti dieťaťa.
Úvodom konferencie sa predstavili deti materských škôl, nasledovali príhovory hostí a hlavné referáty. V popoludňajších hodinách účastníci mali príležitosť zúčastniť sa tvorivých dielní v materských školách v Martine. Večerné hodiny patrili prezentácii publikácie UNESCO Spoznávame potenciál digitálnych technológií pre predprimárne vzdelávanie za účasti autora prof. RNDr. Ivana Kalaša, PhD., zástupkyne Slovenskej komisie pre UNESCO PhDr. Dagmar Kopčanovej a ďalších hostí.

 

 O kvalite podujatia svedčí vysoký počet účastníkov (cca 500), odborníkov, partnerov a zahraničných hostí.
Konferenciu sprevádzala výstava didaktických pomôcok, hračiek, nábytku pre materské školy, detských kníh a príručiek a bohatá publikačná činnosť. Zborník z odbornej konferencie poskytne možnosť oboznámiť sa so súčasnou problematikou v predškolskej výchove.