IV. schôdza Výboru pre kultúru

V pondelok 20. júna 2011 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnila IV. schôdza Výboru pre kultúru ( ďalej v texte iba VPK) Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej v texte iba NRSNM). Na začiatku zasadnutia členovia výboru schválili návrh na kritériá Komisie pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na poskytovanie finančnej podpory pre mladé talenty z radov vojvodinských Slovákov s cieľom podporovať slovenské mladé hudobné talenty vo Vojvodine. V pokračovaní nasledovala diskusia o realizovaných aktivitách VPK v prvej polovici roku 2011, o aktuálnej problematike v práci komisií VPK a určovaní dynamiky práce do konca roka 2011. Členovia konštatovali, že činnosť výboru bola čulá, komisie aktívne pracovali a úspešne realizovali svoje plány v prvom polroku. Ministerstvo kultúry, informovania a informačnej spoločnosti v tomto roku vypísalo súbeh na výkup kníh publikovaných v roku 2010 pre potreby verejných knižníc na území Republiky Srbsko. Na základe požiadavky tohto ministerstva členovia VPK schválili zoznam slovenských kníh, ktoré ministerstvo vykúpi a potom rozpošle po knižniciach.

Komisia pre zveľadenie festivalov a kultúrnych podujatí VPK sa v súlade s plánom a programom na rok 2011 podieľala na organizácii Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj.., ktorý prebiehal vo Vojlovici a prispela k zveľadeniu jeho programovej zložky a mediálnej prezentácii. Predsedníčka tejto komisie Katarína Mosnáková prítomných poinformovala o výsledkoch spracovanej ankety o spokojnosti účastníkov a návštevníkov s festivalom, ktorá mala za cieľ pomôcť budúcim organizátorom tohto festivalu realizovať kvalitnejší a verejnosti pútavejší Folklórny festival Tancuj, tancuj… Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov má aj v tomto roku na starosti prípravy, organizáciu a výber účastníkov zo Srbska na podujatie Na jarmoku, o čom prítomných poinformovala riaditeľka Ústavu a členka VPK Milina Sklabinská. Ústredným organizátorom tohto podujatia, ktoré bude 5. júla v Bratislave je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a cieľom projektu je predstaviť tie najlepšie a najkvalitnejšie prvky ľudovej kultúry Slovákov žijúcich na Dolnej zemi. Na záver zasadnutia podpredseda NRSNM a člen VPK Vladimír Valentík podal informáciu o prípravách na Slovenské národné slávnosti 2011, ktorých spoluorganizátormi sú NRSNM, Obec Báčsky Petrovec a Matica slovenská v Srbsku.