Informácie k nástupu štipendistov vlády SR na štúdium v ÚJOP CĎV UK v šk. roku 2010/2011

• po príchode do Bratislavy sa štipendista Vlády SR ubytuje vo vysokoškolskom internáte DRUŽBA, Botanická 25, 842 14 Bratislava. Na vrátnici sa bude nachádzať zoznam s menami študentov, študenti sa preto môžu ubytovať v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu
• školský rok v ÚJOP CĎV UK   sa začína dňa 2. septembra 2010 o 8,30 v sídle školy na  Žižkovej 10, 811 01 Bratislava
• študent sa prvý deň registruje na študijnom oddelení , prinesie si so sebou pas, dekrét o prijatí na štúdium, písacie potreby , fotografiu  3,5 x 4 cm
• po registrácii sú študenti zadelení do tried , kupujú si učebnice, sú oboznámení s rozvrhom hodín a činnosťami, ktoré ich čakajú v najbližších dňoch
• prechodný pobyt za účelom štúdia, lekársku prehliadku v Stredisku cudzokrajných chorôb, poistenie v zdravotnej poisťovni Dôvera absolvujú s pomocou pracovníkov študijného oddelenia

• upozorňujeme študentov, aby si priniesli so sebou na začiatok štúdia hotovosť, ktorú budú potrebovať na vstupnú lekársku prehliadku – cca 270,- €, kolok na cudzineckú políciu- 5,- €, komplet učebníc slovenského jazyka cca 33,-€, poplatok za ubytovanie štipendistu na VI Družba je ,- 39,83- €/ mesačne. Ďalej študent potrebuje finančné prostriedky na stravu a električenku / 10,-€ / mesiac/.
• prvé štipendium bude vyplácané v priebehu mesiaca september / závisí to od nabehnutia finančných prostriedkov z MŠ SR  cez Rektorát UK na náš účet/ a preto študent nemôže počítať s tým, že hneď prvý deň príchodu  sa dostane k štipendiu. 
• odporúčame študentom, aby nastúpili na štúdium včas, pretože v septembri začínajú svoj študijný program 6- týždenným intenzívnym kurzom slovenského jazyka s 30- hodinovou dotáciou výučby týždenne a oneskorený príchod potom znamená často ťažkosti v napredovaní v štúdiu.
• Najneskorší nástup na štúdium je 30.9.2010.