II. Dolnozemský divadelný tábor

Dovoľujeme si pozvať Vás na II. Dolnozemský divadelný tábor, ktorý organizuje Komisia pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Divadelný tábor bude prebiehať v dňoch 25. až 28. augusta 2011 v Kovačici  pod patronátom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí  a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.
Metodológia práce je orientovaná na postupné  zdolávanie základov pohybového divadla – Herec a jeho telo.
Lektori sú naši renomovaní režiséri a  umelci: Ján Makan – režisér; Miroslav Benka – režisér a Saša Krga – choreograf a tanečník.
Okrem edukačnej zložky tábor  má za úlohu  skvalitniť prezentácie a inscenácie slovenského divadla, prispieť k úspešnému nadväzovaniu kontaktov s domácimi a zahraničnými inscenátormi a vytvoriť priestor pre prácu s deťmi a mládežou, následníkmi  divadelnej tradície Slovákov na Dolnej zemi.        
Lehota prihlasovania je do 15. augusta 2011.
Prihlášku možno poslať poštou:
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
Bulevar Mihajla Pupina ¼
21 000  Nový Sad
alebo na meilovú  adresu: 
marija.pavlov@rada.org.rs,
office@rada.org.rs

Ďakujem,
s  úctou,

Predsedníčka Výboru pre kultúru
Annamária Boldocká Grbićová