9. Seminár pre umeleckých vedúcich folklórnych súborov a skupín

 9. Seminár pre umeleckých vedúcich folklórnych súborov a skupín, ktorého organizátorom je Komisia pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej iba NRSNM)  od 17. do 20. augusta 2011 v Báčskom Petrovci.
 Prihlášky na seminár je potrebné zaslať najneskoršie do 10. augusta 2011  na adresu Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 21000 Nový Sad, Bulvár Mihajla Pupina 1/IV alebo prostredníctvom faxu: 021/422-989 a e-mailu: marija.pavlov@rada.org.rs (tlačivo prihlášky je v prílohe dopisu, alebo si ho môžete stiahnuť na našej stránke www.rada.org.rs (Na stiahnutie).
Pripomíname, že z každého prihláseného spolku – organizácie  jeden frekventant má hradené tri plné penzia grátis, pre ďaľších prihlásených frekventantov finančná úhrada je 5.000,00 dinárov a bude sa hradiť na tvári miesta po príchode v hotovosti. Všetci frekventanti si hradia cestovné trovy.   
Seminár podporil a finančne bude kryť  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom NRSNM v Srbsku a NRSNM.
Vedúcim seminára bude Mgr. art. Martin Urban – pedagóg a choreograf zo Zvolena, Slovenská republika. V práci mu budú pomáhať odborníci slovenského tanca, spevu a hudby.
Seminár sa začína o 15,00 hodine 17. augusta 2011 v miestnostiach žiackeho domova v Báčskom Petrovci, ulica Fiskultúrna číslo 15.

Predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM Annamária Boldocká Grbić v.r.

Predseda Komisie pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru NRSNM Valentín Michal Grňa v.r.