I. schôdza Komisie pre ochranu kultúrneho dedičstva

I. schôdza Komisie pre ochranu kultúrneho dedičstva Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, bola v stredu 3. 11. 2010 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. V minulom zložení mala pomenovanie Komisia pre národopisno muzeálnu činnosť. Po verifikovaní nových členov bola zvolená zástupkyňa predsedníčky Komisie pre ochranu kultúrneho dedičstva Vjeročka Šipková.
 Predsedníčka komisie Anna Séčová-Pintírová prítomných informovala o činnosti tejto Komisie v období 2008-2010 roku. Konštatovalo sa, že hlavnou prioritou činnosti v minulom období bolo doriešenie postavenia Národného múzea a tak bola aj usmernená práca, takže Komisia úspešne pracovala v oblasti muzeológie (vykonaný je súpis predmetov v Etnologickej zbierke Národného múzea, realizovaná bola výstava “Obrady prechodu Slovákov vo Vojvodine“, výstava „Odev detí v minulosti“ hosťovala na Slovensku, realizovaná je medzinárodná konferencia „60 rokov Národného múzea – kontinuita a diskontinuita“ a k nej zborník príspevkov. Týmto spôsobom sa verejnosť oboznámila o problémoch týkajúcich sa činnosti Národného múzea.

 Na základe Planu a programu na rok 2010 možno vidieť, že ani jeden bod nebol zrealizovaný z finančných dôvodov. Potrebné je, aby sa v tomto roku zrealizovala podľa finančných možností revízia historickej zbierky Národného múzea v Báčskom Petrovci. Prioritou aj v ďalšom období bude vyriešenie otázky osamostatnenia sa Národného múzea a ako povedala členka Komisie Tatjana Mitićová v tomto období sa začne s prvou fázou rekonštrukcie skladu, v ktorom bude umiestnené Národné múzeum. Prostriedky na rekonštrukciu sú získané z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom projektu, ktorý bol poslaný spred NRSNM. Komisia pre ochranu kultúrneho dedičstva sa bude zasadzovať, aby NRSNM vyhlásila Národné múzeum za ištitúciu osobitného významu, čo vyplýva zo Zákona o národnostných radách.
 Predsedníčka Komisie navrhla, aby do plánu pre nasledovný rok boli zaradené terénne výskumy a to zmapovanie stavu Domov a Izieb tradičnej kultúry s cieľom získať informácie a uskutočniť spoluprácu, ktorá by mala skvalitniť ich prácu. Potrebné je dokončiť revíziu historickej zbierky a odborné spracovanie predmetov v Národnom múzeu. Čo sa týka výstavnej činnosti, ktorá bude usmernená na Najstarší dom v Báčskom Petrovci potrebné je vypracovať tematicko-expozičný plán, výber predmetov, odborné spracovanie predmetov, vypracovať tematické a predmetové legendy, tiež sa musí opraviť a zrekonštruovať strecha a interér domu. Predmety potrebujú konzervatorské ošetrenia. Navrhnuté je, aby sa knižničný fond Národneho múzea vrátil späť do múzea, lebo sa knihy nachádzajú v obecnej knižnici v B. Petrovci, väčšina má svoju pečiatku, pečiatku múzea a existuje kniha evidencie kníh.
Členovia Komisie pre ochranu kultúrneho dedičstva sú:
Anna Séčová-Pintírová, predsedníčka
Vjeročka Šipková, zástupkyňa
Tatjana Mitićová,
Kristína Kevenská
Marijan Pavlov