Správa z odbornej pedagogickej praxe študentov na krajanských školách

Účastníci zahraničného pobytu: Bc. Tamara Zajacová, študentka, Bc. Róbert Borbély, študent
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra slovenského jazyka a literatúry, 2. ročník Mgr. štúdia, Tajovského 52, 974 01, B. Bystrica, Slovenská republika.
Odborná pedagogická prax na škole s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí
Štát: Republika Srbsko. Mesto: Báčsky Petrovec
V dňoch: 8. október – 16. október 2010
Prijímajúca organizácia: Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom, Ul. 14. VÚSB 12, 214 70 Báčsky Petrovec

Charakteristika zahraničného pobytu po stránke organizačnej:
Ubytovanie a strava zabezpečená prijímacou stranou – Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Republiky Srbsko.
Cestovné náklady zabezpečené vysielajúcou stranou – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Štipendium a diéty neboli účastníkom pobytu poskytnuté. Cestovné a zdravotné poistenie si hradili účastníci pobytu z vlastných zdrojov.

Problémy vzniknuté počas pobytu:
– nedostatočná časová dotácia na výkon pedagogickej praxe,
– nezabezpečenie stravy počas prvých dvoch dní pobytu,
– nezabezpečenie cestovného a zdravotného poistenia.

Charakteristika zahraničného pobytu po stránke obsahovej:
Výsledky získané v rámci zahraničného pobytu a vlastnej pedagogickej praxe budú zhodnotené v záverečných prácach oboch študentov. Rovnako budú prezentované na katedrovom kolokviu Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v B. Bystrici.

Priebeh zahraničného pobytu:
– oboznámenie sa so životom v miestnych pomeroch krajanských Slovákov,
– návšteva kultúrno-osvetových inštitúcií (Matica Slovenská, Mestská knižnica, Slovenské národné múzeum, a i.)
– návšteva kultúrno-umeleckého podujatia v Slovenskom vojvodinskom divadle v B. Petrovci,
– poznávací výlet do mesta Nový Sad a mesta Petrovaradin,
– návšteva Gymnázia J. Kollára so žiackym domovom v B. Petrovci oboznámenie sa s podmienkami a priebehom výchovno-vzdelávacieho procesu v škole, prehliadka školských priestorov a odborných učební,
– absolvovanie odbornej pedagogickej praxe zo slovenského jazyka a literatúry (náčuvy – 5x, reálne výstupy – 10 x),
– účasť na podujatí „Dni obce Báčsky Petrovec 2010“,

Správu vypracovali dňa 20. októbra 2010:
T. Zajacová, v.r.
R. Borbély, v.r.

{ppgallery}stories/spravy/vpz/prax-studentov/{/ppgallery}