I. schôdza komisie pre hudobnú činnosť VPK NRSNM

I. schôdza komisie pre hudobnú činnosť VPK NRSNM
 I. schôdza Komisie pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa konala v piatok 5. novemba  2010  v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. Schôdzu viedla staronová predsedníčka Komisie pre hudobnú činnosť VPK NRSNM Milina Sklabinská a hneď na začiatku boli verifikovaní aj jej členovi, ktorými sú Juraj Ferík, Anna Medveďová, Mariena Stankovićová Kriváková a Pavel Tomáš ml. Keď ide o činnosť tejto Komisie v roku 2010, realizované boli a z prostriedkov NRSNM podporené niektoré podujatia ako je Letný zborový kemp a Stretnutie speváckych zborov z Vojvodiny, zatiaľ čo ústredná akcia tejto Komisie ako je Muzikologická konferencia na tému Slovenská hudba vo Vojvodine sa bude konať 11. decembra 2010 v priestoroch ÚKVS a bude sa niesť v znamení podtémy Inovačné metódy hudobnej pedagogiky. Konferencia okrem teoretickej časti bude zameraná aj na praktické ukážky a bude realizovaná v podobe workshopu. Zakladanie Asociácie slovenských hudobníkov sa presunie do Plánu a programu na rok 2011.

 Na schôdzi sa rozjímali početné záležitosti týkajúce sa hudobného života Slovákov a jeho rozvoja a tak bolo slovo aj o hudobných festivaloch, ich zveľadení ale aj o tom, že okrem Hudobnej komisie sa touto problematikou bude zaoberať v novom zložení VPK aj Komisia pre zveľadenie festivalov ako aj Komisia pre činnosť spolkov. V tom zmysle bolo zdôraznené, aby sa zasadzovalo o čím autentickejší teda jednohlasný prednes slovenských piesní na Folklórnom festivale Tancuj, tancuj zatiaľ čo by sa štylizované a upravené piesne viachlasne mohli predniesť na Stretnutí slovenských zborov z Vojvodiny. Toto sa môže dosihnúť aj tým, že si Festival určí jasné kritérá a politiku oceňovania pôvodnosti a autenticity vo výbere a v prednese slovenských piesní ale to neznamená, že sa na ňom nebudú môcť predviesť aj úpravy slovenských ľudových piesní.
 Komisia hovorila aj o plánoch na rok 2011 a orjentačne si vytýčila  nasledovné ciele: usporiadať VII. muzikologickú konferenciu, vydať zborník prác VI. muzikologickej konferencie, usporiadť Letný zborový kemp a Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny, podporiť mladé talenty ako aj prezentáciu slovenskej hudby z Vojvodiny doma a v zahraničí. S cieľom skvalitnenia našich hudobných festivalov potrebné je vytvárať možnosti na zveľadenie zručností a hlasových techník našich interpetov čo je možné dosiahnúť poriadaním kvalitných edukácií a školení na túto tému. Zároveň, vzhľadom na blížiace sa 50. výročie Festivalu V pivnickom poli, navrhnuté bolo aj odštartovanie prvej prípravnej fázy publikovania Zbierky ľudových piesní, ktorá by obsahovala výber piesní z Festivalu.
 Členovia komisie da zhodli, že podporia návrh Komorného zboru Musica viva a jeho vedúcej Marieny Stankovićovej Krivákovej, aby sa Koncert zborov organizoval mimo Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj.