I. Dolnozemský divadelný tábor

 Divadelná komisia Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny spolu s Domom Kultúry 3.októbra v Kovačici organizuje I. Dolnozemský divadelný tábor, ktorý bude prebiehať v dňoch 22. až 25. augusta 2010 v priestoroch Domu kultúry 3.októbra v Kovačici. Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené  v rekreačnom stredisku Relax na ulici Vinogradskej 2 v Kovačici. Pripomíname, že cestovné trovy si účastníci hradia sami.
 Seminár podporil a finančne bude kryť  Úrad pre slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.
 Cieľová skupina:
Určený je pre hercov počiatočníkov a metodológia práce je orientovaná na postupné  zdolávanie základov herectva a na zoznamovanie sa s hereckými výrazovými prostriedkami (akustickými, mimickými,  gestickými, postojovými a priestorovými).
Garantmi, lektormi a supervízormi projektu sú renomovaní slovenskí režiséri Ján Makan   a  Ľuboslav Majera a profesionálny herec SND Miroslav Fábry. 
 Seminár by okrem edukačnej zložky mal za úlohu zvýšiť kvalitu prezentácie neprofesionálneho slovenského divadla, prispieť k úspešnému nadväzovaniu kontaktov s domácimi a zahraničnými incenátormi a vytvoriť priestor pre prácu s deťmi a mládežou, ktorí sú dôležitým inštrumentom v pokračovaní  divadelnej tradície Slovákov na Dolnej zemi.        
 Podmienky prijatia:

Seminár je určený pre záujemcov od 16 rokov. Vyžadujeme motivačný list zaujemcu s opísanými skúsenostiami v pôsobení v divadle  a uvedením, čo očakáva od takéhoto seminára a  ako chce využiť získané  poznatky, na základe ktorého Komisia pre divadelnú činnosť určí poradovník účinkujúcich. Maximálny počet účastníkov seminára je sedemnásť, a to 9 zo Srbska a 8 zo zahraničia. Ďalej treba vyplniť prihlášku s pečiatkou a podpisom predsedu príslušného divadla alebo spolku, pri ktorom pôsobí divadelná odbočka.   
 Prihlášky pre účasť na seminári je potrebné zaslať najneskoršie do  1.augusta 2010. poštovou zásielkou na adresu Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 21000 Nový Sad, Bulvár Mihajla Pupina 1/5 – prihláška na seminár, alebo prostredníctvom faxu 021/422-989 a e-mailu: marija.pavlov@rada.org.rs ( tlačivo prihlášky je v prílohe dopisu, alebo si ho môžete stiahnuť na našej stránke www.rada.org.rs (Na stiahnutie) .   
 Príchod účastníkov očakávame v nedeľu 22.augusta 2010 od 15:00 do 17:00 hodiny v rekreačnom stredisku Relax v Kovačici. Bude tu aj slávnostné privítanie, na ktorom frekventanti Divadelného tábora dostanú presný harmonogram práce.
 S úctou,
Alexander Bako, predseda Komisie pre divadelnú činnosť VPK NRSNM

 

Lektori I. Dolnozemského divadelného tábora
     

 Ján Makan diplomoval v roku 1983 na skupine pre multimediálnu réžiu na Akadémii umení v Novom Sade. Je autor niekoľkých TV filmov a inscenácií a tiež režiruje v divadle. Spolupracoval na katedre pre réžiu na Akadémii umení v Novom Sade v rokoch 2005 – 2007. Bol vedúci projektu edukácie mladých hercov Slovenského vojvodinského divadla. Zamestnaný je v TV Vojvodina Novom Sade.

 Ľuboslav Majera diplomoval v roku 1975 na VŠMU v Bratislave v odbore divadelná réžia. Pôsobil ako režisér v TV Nový Sad a v Novosadskom rozhlase v redakcii dramatických vysielaní. Režíroval desiatky dokumentárnych filmov, reportáží, fejtónov a viac ako sto rozhlasových hier pre deti a dospelých. Paralelne režíroval aj divadelné predstavenia doma a na Slovensku v profesionálnych a v ochotníckych divadlách. Je profesorom na Akadémii umení v Novom Sade a na katedre dramaturgie, réžie a teatrológie Fakulty dramatických umení v Bánskej Bystrici.
   
 Miroslav Fábry zakončil herectvo roku v 1983 na Akadémii umenia v Novom Sade. V Srbskom národnom divadle je zamestnaný od roku 1989 a doteraz stvárnil mnohé úlohy. Na Stretnutí vojvodinských divadiel 1994  bol odmenený za úlohu Lomova v predstavení Posle pola veka A.P. Čehova v réžii Ľuboslava Majeru. Na Deň SND 1998 mu bolo udelené pochvalné uznanie.