VIII. Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov

 

 Na schôdzi Zhromaždenia Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… bol prijatý návrh, aby sa organizoval VIII. Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov, ktorý bude prebiehať v dňoch od 17. do 20. augusta 2010 v Báčskom Petrovci.
 Seminár podporil a finančne bude kryť  Úrad pre slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Pripomíname, že prihlásené spolky  svojim frekventantom hradia ubytovanie a stravovanie v žiackom domove v Petrovci v hodnote  4.500,00 dinárov (alebo 50,00eur pre frekventantov zo zahraničia) ihneť  na tvári miesta po príchode v hotovosti. Frekventanti si hradia aj cestovné trovy.
 Prihlášky pre účasť na seminári je potrebné zaslať najneskoršie do 25. júla 2010 poštovou zásielkou na adresu Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 21000 Nový Sad, Bulvár Mihajla Pupina 1/5 – prihláška na seminár, alebo prostredníctvom faxu 021/422-989 a e-mailu: marija.pavlov@rada.org.rs ( tlačivo prihlášky je v prílohe dopisu, alebo si ho môžete stiahnuť na našej stránke www.rada.org.rs (Na stiahnutie).
 Vedúcim seminára bude Mgr. art. Martin Urban – pedagóg a choreograf zo Zvolena – Slovenská republika. V práci mu budú pomáhať odbornici slovenskeho tanca, spevu a hudby ( zoznam v prílohe).

 Výučovanie sa bude konať v troch skupinách a to:
– pre choreografov a umeleckých vedúcich tanečných skupín,
– pre umeleckých vedúcich speváckych skupín a
– pre vedúcich orchestrov a hra na hranozvučných nástrojoch.
        Seminár sa začína o 15,00 hodine  18. augusta 2010 v miestnostiach žiackeho domovu v Báčskom Petrovci ulica Fiskultúrna číslo 15.
    S úctou,
   Predseda Festivalového výboru FF  TT Michal  Hataľa

 

Seminár v Báčskom Petrovci

17. 8.(utorok) – 20. 8.(piatok) 2010

Našou snahou je tento rok čerpať z miestnych tanečných výskumov. Prostredníctvom analýzy tohto materiálu poukázať na rôzne typy práce s pôvodným materiálom, pripraviť modelové choreografie, spevácke a orchestrálne čísla.    
Výsledkom semináru bude modelové predstavenie naštudovného materiálu aj s celou modelovou prípravou, vedením predstavenia, rozdelenými kompetenciami medzi účastníkov školenia.
Vyučovacie témy:
Analýza, naštudovanie a modelové choreografie Vojvodinského materiálu

 Tréningové techniky
 – rozcičovacie techniky, dispozičné tréningy, charakterová príprava, psychológia kolektívu, príprava pre javisko, relaxačné a rehabilitačné cvičenia.

 Hlasové techniky pre spevákov, skupiny, výstavba speváckych čísel z Vojvodiny

 Hra na cimbale,  orchester a jeho práca
    výstavba orchestrálnych a speváckych skladieb z Vojvodiny

Technika Slovenského ľudového tanca
– systémom zábav a tanečných domov spolu s kapelou večer pod Lipou

 Využitie netradičných nástrojov
– heligónka, hranozvučné nástroje, ideofonické nástroje a perkusie

 Základy choreografie, pravidlá scény, analýza vojvodinských predstavení
Lektori:
Mgr. art. Martin Urban– choreograf, pedagóg, metodik a režisér v súčasnosti pôsobiaci na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici a Akadémii umení- Fakulte dramatickej tvorby v Banskej Bystrici.

Mgr. art. Stanislav Marišler ArtD. – pedagóg VŠMU, Lúčnice, sólista tanečník a choreograf. Preferuje vyučovanie systémom Tanečného domu.

Tatiana Urbanová – interprét a pedagóg tanečných techník v profesionálnych a amatérskych telesách.

Mgr. art. Martin Budinský je virtuóznym sólistom- cimbalistom. Z jeho pedagogickej dielne vychádza rad vynikajúcich mladých cimbalistov. Zostaví modelovú kapelu a naštuduje ukážky Slovenských a Dolnozemských hudobných charakterov.

PhDr. Anna Šmehilová– sólová speváčka, pedagóg spevu a hlasových techník, obdivovateľ dolnozemskej piesňovej klenotnice.

Roman Malatinec je sólista inštrumentalista, dominantne odborník na fujaru a iné hranozvučné nástroje. Výborný sólový tanečník a reprezentant. Režisér a dramaturg festivalových programov.