Didaktický kurz pre pedagógov zo slovenských škôl v zahraničí

V dňoch od 23. júna do 30 júna 2024 Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí usporiadalo didaktický kurz  Komunikácia a kreatívnosť na hodine slovenčiny, Didaktika pre materské školy a mladší školský vek  na výmenu skúseností medzi pedagógmi pôsobiacimi v školách s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí a didaktikmi zo slovenského univerzitného prostredia. Didaktický kurz absolvovali 14 pedagógovia 1. a 2. stupňa základných škôl a pedagógovia materských škôl z našej krajiny (z Kovačice, Padiny, Bieleho Blata, zo Selenče, z Hložian, Báčského Petrovca a Aradáča). Na školení boli  i pedagógovia z Ukrajiny a Maďarska.

Kurz bol zameraný na predstavenie nových prístupov k vyučovaniu slovenského jazyka. Účastníci absolvovali odborné prednášky, worshopy, tvorivé aktivity, odborné semináre a odborné exkurzie po lokalitách literatúry na Slovensku. Všetci si užili výlet do Tajova, Banskú Bystricu, Jasenovú, Dolný Kubín a krásny Oravský hrad. Bol to aktívny, tvorivý a predovšetkým inšpiratívny týždeň pre účastníkov. Veľká vďaka patrí prof. PhDr. Kataríne Chovancovej, PhD., všetkým prednášajúcim a  PhDr. Zuzane Drugovej.

Kurz sa v úplnosti vydaril za finančnej podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Metodickému centru UMB Pre Slovákov žijúcich v zahraničí a  Úradu pre Slovákov žijúch v zahraničí.