Činnosť Vyboru pre vzdelávanie v roku 2009

Činnosť Výboru pre vzdelávanie v roku 2009:

Január:

– vypracované zmluvy a za finančnej podpory PS pre vzdelávanie vyplatené autorky tímu pre učebné osnovy zo slovenského jazyka a jazyka s prvkami národnej kultúry;
– realizovaná Koordinačná porada v Bratislave ohľadom spolupráce s MŠ SR na základe medzištátnej dohody;
– v spolupráci s Výborom pre spoluprácu s lokálnou samosprávou kúpené knihy a lektúra do ZŠ v Jánošíku a Hajdušici a navštívené obe školy;
– poskytnutá finančná pomoc pri tlačení príručky pre učiteľov Vrcholné cesty človečenstva autora Jána Šimoniho;
– podaná požiadavka do MŠ RS o financovaní voliteľného predmetu na školách, ktorá bola aj prajne doriešená;
– na základe požiadavky PZV formovaný tím a vypracované učebné osnovy pre slovenský jazyk ako jazyk spoločenského prostredia a za podpory PS pre vzdelávanie autorom vyplatené honoráre;

– dávané odporučenia na štúdium pre študentov u nás a v SR;
– riaditeľom PU odporúčané kupovať slovenské učebnice pre deti v slovenských skupinách;
– oslovení PS pre vzdelávanie a PZV, aby vypracovali učebné osnovy pre hudobnú a výtvarnú kultúru a dodatok z dejepisu a poznávania prírody;
– účasť na zasadnutí Predsedníctva Združenia vychovávateľov a osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny;
– podporená realizácia programu Korak ka kulturi na ZŠ v Padine;
– do Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí delegovaná skupina gymnazistov z Kovačice do letného tábora Putovanie za poznaním;
– predložených 6 projektov do Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako finančná podpora pre aktivity z oblasti vzdelávania;

Február:

– spolu s PZV zaslaná žiadosť na MŠ RS, aby sa slovenčina ako jazyk prostredia zaradila na listinu voliteľných predmetov pre žiakov ZŠ a SŠ;
– uskutočnená schôdza Výboru;
– delegovaní žiaci zo ZŠ v Pivnici na celoslovenskú súťaž v prednese povestí Šaliansky Maťko;
– zverejnené aktivity Centra pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice podporené MŠ SR a vypracovaný kalendár akcií pre Srbsko;
– školám zverejnený výtvarný súbeh Centra pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice podporený MŠ SR (učinkovali 4 školy);
– zverejnené aktivity Centra pre ďalšie vzdelávanie Univerzity Komenského z Bratislavy podporené MŠ SR a vypracovaný kalendár akcií pre Srbsko;
– školám sprostredkovaná a vyhodnotená anketa Centra pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice o potrebách edukácií slovenských učiteľov u nás
– účasť odborníkov z Bystrice na našich školách za podpory MŠ SR;
– určené školy a gymnázium, na ktorých sa uskutoční súťaž zo slovenského jazyka na medziobecnej a republikovej úrovni pre ZŠ a SŠ;
– poskytnutá finančná pomoc ZŠ v Selenči;
– vypracovaný zoznam učebníc a vydavateľov, ktoré sa budú v školskom roku 2010/2011 používať na slovenských školách, a preto ich navrhujeme vydavateľom prekladať;
– spolupráca so Združením vydavateľov Srbska (a Výbormi pre vzdelávanie Rumunov, Rusínov, Bunevcov, Chorvátov a Maďarov) pri vypracovaní zoznamu pre preklady jednotlivých učebníc;
– schválené financovanie voliteľného predmetu zo strany ministra školstva RS;
– účasť na Konferencii Ka kvalitetnijem obrazovanju u Srbiji – doprinos PISA ispitivanja v Belehrade;
– prezentovaný Kalendár vzdelávacích programov MŠ SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom médií a škôl;
– vypracované spoločné ciele a úlohy pre všetky menšiny vo Vojvodine v rámci vyučovania predmetu Jazyk spoločenského prostredia v PZV;
– objednané lektúry – darčeky pre odmenených žiakov na medziobecnej súťaži zo slovenského jazyka pre ZŠ (Laliť, Kysáč, Stará Pazova, Padina);
– účasť na porade v Banskej Bystrici v rámci projektu Mladí mladým, ktorý Rada ako partner realizuje v spolupráci s Centrom celoživotného vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za finančnej podpory Slovenskej agentúry pre medzinárodný rozvoj a spoluprácu;
– v rámci svetového dňa materinského jazyka príhovor a prednes básne žiaka zo ZŠ zo Selenče vo Vláde Srbska;

Marec:

– schválené termíny realizácie kurzov pre učiteľov v Srbsku a Školy v prírode s Centrom pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice;
– vypracované pravidlá pre súťaž zo slovenského jazyka;
– realizovaná schôdza Aktívu riaditeľov škôl a PU s vyučovacou rečou slovenskou;
– schválené prioritné programy pre edukáciu slovenských učiteľov u nás spolu s Centrom pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice;
– pridelená finančná podpora a zabezpečené odmeny a diplomy pre medziobecnú súťaž zo slovenského jazyka školám v Padine, Kysáči, Starej Pazove a Laliti;
– prihlásený program odborného zdokonaľovania vychovávateľov a učiteľov 1. stupňa pre realizáciu v Modre v Harmónii;
– zozbierané prihlášky, vypracovaný poradovník, zabezpečené a vyplatené cestovné trovy (projekt USZZ) učiteľom 1. stupňa a vychovávateľom (16 osôb), ktorí pobudli na odbornom zdokonaľovaní v termíne od 22. – 28. 03. 2009 na Univerzite Komenského v Modre v Harmónii, za podpory MŠ SR, v organizácii Centra pre ďalšie vzdelávanie z Bratislavy a finančnej podpory MŠ SR, udelené certifikáty;
– úradnou cestou z Veľvyslanecta Slovenskej republiky zabezpečená ponuka vzdelávacích aktivít reakreditovaných v roku 2009 s finančnou podporou MŠ SR, na základe ktorej bolo účastníkom kurzu uznané zvyšovanie odbornej kvalifikácie potrebnej pre výkon pedagogických povolaní;
– v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania z Bratislavy zabezpečená ponuka Letných jazykových kurzov zo slovenského jazyka a kultúry pre stredoškolákov                   
– budúcich študentov, ako zdokonaľovanie v odbornej terminológii pre budúcich študentov v SR;
– účasť na okrúhlom stole, ktorý poriadalo Centrum pre demokraciu v Belehrade na tému Besplatni udžbenici osnovcima – ustavna obaveza države i racionalni interes društva;
– na žiadosť PS pre vzdelávanie delegovaný člen do Rady pre vzdelávanie;
– v Sektore pre rozvoj vzdelávania a medzinárodnú spoluprácu pre slovenskú menšinu akreditované tri programy pre odborné zdokonaľovanie učiteľov v školskom roku 2009/2010 a zaradené medzi povinné programy;
– vypracovaný zoznam povinných učebníc pre I. ročník ZŠ na slovenských základných školách na žiadosť MŠ RS;
– do PZV navrhnutý člen do Správnej rady;
– uskutočnená spoločná schôdza predstaviteľov MŠ RS z Belehradu a Nového Sadu a predstaviteľov Slovákov, Maďarov, Rumunov a Rusínov a pre srbský jazyk ako nematerinský, s cieľom zosúladňovania pravidiel a realizácie súťaží z materinského jazyka a srbčiny ako nematerinského jazyka;
– schválený kalendár súťaží na všetkých úrovniach pre ZŠ a SŠ;
– účasť na odbornom zdokonaľovaní v Belehrade na tému Aktuelno u osnovnom i srednjem obrazovanju (ekskurzije, kolektivni ugovori, stručno usavršavanje i sticanje zvanja);
– odporúčanie a mienka o spĺňaní podmienok pre vyučovanie v súlade s učebnými osnovami Programu o ambientálnom vyučovaní slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry na ZŠ v Boľovciach;
– prihlásený program pre realizáciu odborného zdokonaľovania učiteľov prírodných vied na ZŠ v Kovačici;
– v spolupráci s Centrom pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice plánovaná realizácia kurzov pre učiteľov na ZŠ v Banáte a v Báčke;
– vypracovaný zoznam prioritných projektov písaných do PS pre vzdelávanie pre slovenské ustanovizne a podporené súhlasom a odporúčaním NRSNM;
– dávané odporúčania na štúdium pre študentov u nás a v SR;
– uskutočnená medziobecná súťaž zo slovenského jazyka pre ZŠ v 4 školách;
– poskytovaná pomoc a zbierané prihlášky na štipendiá v SR;
– v rámci projektu Mladí mladým, ktorý Rada ako partner realizuje v spolupráci s Centrom celoživotného vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, za finančnej podpory Slovenskej agentúry pre medzinárodný rozvoj a spoluprácu, vypracovaný finančný plán na period apríl – jún 2009 a plán činnosti a uskutočnená návšteva spolupracovníkov z Banskej Bystrice;
– propagácia projektu Mladí mladým v jednotlivých prostrediach v spolupráci s partnerom z Banskej Bystrice, a to v Starej Pazove, Báčskom Petrovci, Kovačici, v Novom Sade a prostredníctvom médií na zápis mladých – tj. záujemcov;

Apríl:

– v spolupráci s ASP realizovaný kurz pre profesorov prírodných vied za pomoci odborníkov Univerzity Komenského z Bratislavy na ZŠ v Kovačici, za finančnej podpory USZZ a MŠ SR; 
– prihlásená realizácia programu pre vychovávateľov, učiteľov slovenčiny a 1. stupňa, ako aj umení a telocviku na ZŠ v Padine a v Selenči;
– zozbierané prihlášky, vypracovaný poradovník, zabezpečené a vyplatené cestovné trovy (projekt USZZ) učiteľom 2. stupňa a stredných škôl (18 osôb), ktorí sa zúčastnili na odbornom zdokonaľovaní v termíne od 03. – 09. 05. 2009 na Univerzite Komenského v Modre v Harmónii, za podpory MŠ SR a v organizácii Centra pre ďalšie vzdelávanie z Bratislavy;
– vyplnené testy na gymnáziách v Kovačici a v Báčskom Petrovci pre 17 uchádzačov Letného jazykového kurza zo slovenského jazyka a kultúry pre stredoškolákov
– budúcich študentov, ako zdokonaľovanie v odbornej terminológii pre budúcich študentov v SR;
– schválený dodatok z dejepisu pre 6. ročník ZŠ;
– v spolupráci s ASP realizovaný výjazdný kurz pre vychovávateľov, učiteľov slovenčiny a 1. stupňa, ako aj umení a telocviku na ZŠ v Padine a v Selenči, v spolupráci s Centrom celoživotného vzdelávania UMB z Banskej Bystrice a za finančnej podpory USZZ a MŠ SR;
– realizovaná rodičovská porada pre budúcich študentov na fakultách v SR o možnostiach štipendovania;
– poskytovaná pomoc a zbierané prihlášky na štipendiá v SR;
– zabezpečované preklady testov pre súťaže z jednotlivých vyučovacích predmetov na všetkých úrovniach;
– prihlásený účastník na Letnú školu ľudového tanca v organizácii Centra pre celoživotné vzdelávanie UMB z Banskej Bystrice;
– vymenovaná Komisia a miesto realizácie republikovej súťaže zo slovenského jazyka pre ZŠ (ZŠ z Báčskeho Petrovca) a pre SŠ (Gymnázium v Báčskom Petrovci);
– zabezpečenie a udelenie odmien na 2. Zmajovankách v Báči pre žiakov, ktorí písali práce po slovensky;                 
– do USZZ prihlásení žiaci a pedagogický sprievodca na Putovanie za poznaním  z Gymnázia v Kovačici;
– propagácia projektu Mladí mladým v jednotlivých prostrediach v spolupráci s partnerom z Banskej Bystrice v Starej Pazove, Báčskom Petrovci, Kovačici, v Novom Sade a prostredníctvom médií na zápis mladých – tj. záujemcov;
– realizovaná návšteva u ministra školstva v Belehrade spolu s predsedníčkou NRSNM, riaditeľom gymnázia a predsedom obce Báčsky Petrovec na tému osláv 90. výročia Gymnázia v Báčskom Petrovci;

Máj:

– realizovaná Republiková súťaž zo slovenského jazyka pre ZŠ a podaná správa do MŠ;
– realizovaná Republiková súťaž zo slovenského jazyka pre SŠ a podaná správa do MŠ;
– realizovaná schôdza Výboru pre vzdelávanie a tlačovka pre médiá;
– do Ústavu pre hodnotenie kvality vzdelávania ponúknutá spolupráca pri preklade a vypracovaní testov po slovensky pre skúškové Národnostné testovanie žiakov 4. ročníka ZŠ;
– oboznámené školy o uskutočnení odborno-metodického kurzu Slovenčina ako cudzí jazyk – v rámci bilingválneho vzdelávania na základných a stredných školách v zahraničí v organizácii MŠ SR;
– oslovené MŠ RS v mene všetkých menšín, ktoré uskutočňujú vzdelávanie v menšinovej materinskej reči, aby sa spoločne vypracoval program racionalizácie oddelení na menšinových školách;
– poskytnutá finančná pomoc ASP pri organizácii odborných zdokonaľovaní učiteľov;
– vyhodnotenie vzdelávacích kurzov uskutočnených v Modre v Harmónii;
– vyhodnotený kurz odborného zdokonaľovania Slovenský jazyk od tradície  k súčasnosti (účasť 62 pedagógov), v spolupráci s ASP, realizované na Gymnáziu  v Báčskom Petrovci za finančnej podpory Rady a USZZ a udelené certifikáty;
– vyhodnotený kurz odborného zdokonaľovania pre profesorov prírodných vied v Kovačici (účasť 47 pedagógov) za finančnej podpory USZZ  a MŠ SR a udelené certifikáty;
– realizovaný kurz pre učiteľov 2. stupňa a stredných škôl (18 osôb), ktorí pobudli na odbornom zdokonaľovaní v termíne od 03. – 09. 05. 2009 na Univerzite Komenského v Modre v Harmónii za podpory MŠ SR v organizácii Centra pre ďalšie vzdelávanie z Bratislavy, za finančnej podpory USZZ (projekt) a MŠ SR; učiteľom boli udelené certifikáty a kurz bol vyhodnotený na úradoch v Belehrade a uznaný ako akreditovaný;
– vyhodnotený program odborného zdokonaľovania vychovávateľov a učiteľov 1. stupňa pre realizáciu v Modre v Harmónii pre 16 účastníkov, vyhodnotený kurz a udelené certifikáty;
– vyhodnotený výjazdný kurz  pre vychovávateľov, učiteľov slovenčiny a 1. stupňa, ako aj umení a telocviku na ZŠ v Padine (účasť 90 predagógov) a v Selenči (účasť 70 pedagógov) v spolupráci s Centrom pre celoživotné vzdelávanie UMB z Banskej Bystrice za finančnej podpory USZZ a MŠ SR; účastníkom sú udelené certifikáty;
– realizovaná schôdza Výboru a tlačovka pre médiá;
– propagácia projektu Mladí mladým v jednotlivých prostrediach v spolupráci s partnerom z Banskej Bystrice v Starej Pazove, Báčskom Petrovci, Kovačici, v Novom Sade a prostredníctvom médií na výber záujemcov o jednotlivé kurzy;
– vyúčtovanie projektu Mladí mladým v období január – marec 2009;
– stretnutie s riaditeľom Ústavu pre vydávanie učebníc a redaktorkami slovenskej redakcie na tému vydávania učebníc a učebných pomôcok u nás;
– poskytnutá finančná pomoc Gymnáziu v Sriemskych Karlovciach pri organizovaní kurzu pre prekladateľov do slovenskej reči;
– poskytnutá pomoc Nataši Križanovej zo Starej Pazovy;
– zabezpečené a vyfinacované dvojjazyčné Osobitné a Vukove diplomy pre ZŠ;
– v spolupráci s MSJ vypracovaný poradovník pre uchádzačov o štipendiá v SR;
– absolvovaný Otvorený deň pre PU v Kovačici;
– sprostredkovaná účasť mladých zo SR na Kampe tolerancie v Báčskej Topole;
– vypracovaný návrh programu pre prácu Rady pre vzdelávanie;
– účasť na schôdze Rady pre vzdelávanie;
– študentom poskytnuté odporúčanie pre štipendium;
– doriešený problém pracovného úväzku profesorky slovenčiny na ZŠ Jovana Popovića v Suseku – vysunuté oddelenie v Lugu;

Jún:

– realizovaná návšteva na ZŠ Branka Radičevića v Boľovciach a darovaný počítač;
– sprostredkovaný zoznam uchádzačov Letného kurzu zo slovenského jazyka a kultúry pre budúcich študentov na fakultách v SR;
– účasť na verejnej rozprave v Novom Sade pri schvaľovaní Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy;
– v spolupráci s PS pre vzdelávanie zabezpečené vydávanie dvojjazyčných vysvedčení pre jednotlivé ročníky na ZŠ;
– sprostredkovaný zoznam žiakov (Erdevík, Binguľa, Báčsky Pertovec a Hložany) na detský tábor Slovenské ľudové remeselníctvo na Dolnej zemi v Rumunsku;
– žiadané prijatie u dekana Pedagogickej fakulty v Sombore;
– organizovaný odchod žiakov do Letnej školy ľudového tanca;
– účasť na slávnosti pri udelení uznania ZŠ v Báčskom Petrovci Bezpečná škola;
– sprostredkovaná účasť mládežníkov na workshope Slovenská mládež na Dolnej zemi  v Betliari, SR (Kysáč a Báčsky Petrovec);
– vypracovaný plan práce Výboru na druhý polrok 2009;
– odovzdaný konečný zoznam uchádzačov projektu Mladí mladým;
– podaná finančná správa na obdobie apríl – jún 2009 v rámci projektu Mladí mladým;
– vypracovaný finančný plán na obdobie júl – september 2009;
– vyhodnotená Výtvarná súťaž v Banskej Bystrici a odmenený žiak zo ZŠ v Kysáči;
– prihláška programu odborného zdokonaľovania učiteľov pre realizáciu, realizácia programu v Báči a vyhodnotenie a vypracovanie certifikátov pre 51 účastníka;

Júl:

– mienka o rukopise Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 7. ročník ZŠ;
– organizovaný odchod žiakov a vyfinancovaná cesta (Erdevík, Binguľa, Báčsky   Petrovec a Hložany) do detského tábora Slovenské ľudové remeselníctvo na Dolnej zemi v Rumunsku;
– vypracovaný zoznam žiakov účastníkov 1. Detskej univerzity v Banskej Bystrici;
– účasť so žiakmi na Letnej škole ľudového tanca v Banskej Bystrici – cestovné trovy pre žiakov zabezpečené z projektu USZZ;
– na ZŠ v Hložanoch rozdelený komplet vyučovacích prostriedkov po slovensky z biológie pre 7 ZŠ (projekt PS);
– poskytované odporúčanie pre štipendium a súhlas na zmenu študijného odboru;
– sprostredkované prihlášky na odborné zdokonaľovanie pre profesorov slovenčiny na kurz Slovenčina ako cudzí jazyk v Nadlaku (Rumunsko);
– účasť s odmenenými žiakmi (prvé tri miesta na Republikovej súťaži zo slovenčiny pre ZŠ a na súťaži recitátorov) na Detskej univerzite – 9 žiakov (Hložany, Pivnica, Báčsky Petrovec, Padina, Aradáč, Selenča);
– zabezpečené knihy, časopisy, encyklopédie, CD a DVD pre PU, ZŠ a SŠ zo SR (projekt USZZ);

August:

– v rámci SNS udelená finančná odmena trom študentom, ktorí získali odmeny na medzinárodnej súťaži;
– organizovaný odchod I. skupiny mladých do Banskej Bystrice v rámci projektu Mladí mladým;
– riaditeľom škôl, kde sa vyučuje slovenčina ako voliteľný predmet, poslaný dopis s odporúčaním zaradiť tento predmet do zoznamu voliteľných predmetov;
– uskutočnený Aktív riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacou rečou slovenskou, za prítomnosti náčelníkov Školských správ v Zreňanine a v Novom Sade a poradcu za financie v novosadskej Školskej správe;
– rozdelené knihy, časopisy, encyklopédie, CD a DVD pre PU, ZŠ a SŠ zo SR (projekt USZZ);
– študentom uchádzajúcim sa o štúdiá u nás a v SR poskytované odporúčanie a dávaný súhlas na zmenu študijného programu;
– daná mienka na rukopis učebnice z hudobnej kultúry pre 5. ročník;
– poskytnutá pomoc pri zabezpečovaní učebníc pre deti z rodiny Malinovićovej;
– realizovaný kurz pre slovenčinárov Slovenčina ako cudzí jazyk v Nadlaku;

September:

– edukovaná I. skupina v rámci projektu Mladí mladým;
– organizovaný odchod II. skupiny mladých do Banskej Bystrice v rámci projektu Mladí mladým;
– podaná finančná spáva na obdobie júl – september 2009 v rámci projektu Mladí mladým;
– vypracovaný finančný plán a plán aktivít na obdobie október – december 2009 v rámci projektu Mladí mladým;
– uskutočnené kontakty so školami, Školskou správou a Ministerstvom školstva ohľadom zachovania istého počtu tried s vyučovacím jazykom slovenským;
– organizovaný odchod stredoškolákov na VI. putovnú súťaž zo slovenských dolnozemských reálií pre stredoškolákov;
– študentom uchádzajúcim sa o štúdiá u nás a v SR poskytované odporúčanie a dávaný súhlas na zmenu študijného programu;
– v spolupráci s Centrom pre rozvoj civilnej spoločnosti implementovaná stratégia zachovania tried a skupín s materinským vyučovacím jazykom;
– organizovaný kurz pre učiteľov, defektológov, slovenčinárov a vychovávateľov v spolupráci s ASP a Centrom pre ďalšie vzdelávanie Univerzity Komenského v Bratislave pre návštevníkov zo Srbska a Chorvátska;
– poskytnuté partnerstvo do projektu V4;
– uskutočnená schôdza Výboru a uskutočnená tlačovka pre médiá;
– poskytnuté odporúčanie pri zamestnávaní bývalých štipendistov NRSNM;
– udelená finančná podpora pre 6 gymnazistov v Báčskom Petrovci ubytovaných v internáte (ubytovanie a strava);
– poskytnutá finančná pomoc pre stredoškolákov na Gymnáziu v Kovačici (knihy a cestovné trovy);
– prihlásená realizácia odborného zdokonaľovania pre učiteľov;
– udelené štipendium stredoškoláčke Nataši Križanovej zo Starej Pazovy;
– poskytnutá finančná pomoc Ružene Šimoniovej-Černákovej pri hájení doktorskej dizertácie;
– uskutočnená tlačovka o činnosti Výboru;
– účasť v priamom TV programe Spektrum;

Október:

– objednané a rozdelené učebnice zo slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry do ZŠ a SŠ (projekt USZZ);
– organizovaná a vyfinancovaná cesta pre žiakov zo Silbaša a Hložian do Školy v prírode v SR (projekt USZZ);
– edukovaná II. skupina v rámci projektu Mladí mladým;
– organizovaný odchod III. skupiny mladých do Banskej Bystrice v rámci projektu Mladí mladým;
– žiadané prijatie u dekana Pedagogickej fakulty v Sombore;
– uskutočnená schôdza Rady pre vzdelávanie a rozhovor s Pokrajinským tajomníkom pre vzdelávanie o problémoch akreditácie vyučovania v slovenskej reči na Pedagogickej fakulte v Sombore;
– podaná žiadosť do Ministerstva školstva v Belehrade o predplatení učebníc zo slovenského jazyka s prvkami národej kultúry pre 1. ročník;
– realizovaný kurz pre učiteľov, defektológov, slovenčinárov a vychovávateľov v spolupráci s ASP a Centrom pre ďalšie vzdelávanie Univerzity Komenského z Bratislavy pre návštevníkov zo Srbska a Chorvátska na ZŠ v Kulpíne, za účasti 138 pedagógov (projekt USZZ);
– odporúčané školám umožniť žiakom výber materinského jazyka ako druhého voliteľného predmetu a finančné zabezpečenie platov pre týchto učiteľov;
– navštívená lokálna samospráva a kontakty s riaditeľmi ZŠ a PU v Starej Pazove a poskytnutá pomoc – didaktický materiál;
– na oslave 90. výročia založenia Gymnázia stretnutie s ministrom a rozdelené zmluvy  o finančnej pomoci stredoškolákom, ktorí sú ubytovaní v internáte;
– v mene Koordinácie národnostných rád Srbska uskutočnené stretnutie so zástupkyňou MŠ v Belehrade a dohodnutá stratégia zachovania menšinových škôl v Srbsku                            a uskutočnená tlačovka;
– oboznámené školy o medzinárodnej výtvarnej súťaži Vianočná pohľadnica;
– realizovaná účasť stredoškolákov na VI. putovnej súťaži zo slovenských dolnozemských reálií pre stredoškolákov;
– poskytnutá finančná pomoc pre postgraduálne štúdiá Kataríne Mosnákovej z Jánošíka;
– účasť škôl z Hložian a zo Silbaša v Škole v prírode v Ľubietovej (projekt USZZ);
– účasť na Rozhlasovej súťaži mladých recitátorov;
– uzavretá dohoda o spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici na výskume z oblasti vzdelávania;
– podporený zápis študentov na fakulty pre prekvalifikáciu v oblasti vzdelávania;
– vypísaný súbeh na štipendovanie študentov študujúcich v Srbsku;

November:

– účasť na medzinárodnej konferencii Efektívne vo výučbe slovenčiny a odborných predmetov pre krajanov v Modre v Harmónii a predložená stratégia spolupráce v roku 2010 – 01– 07;
– edukovaná III. skupina v rámci projektu Mladí mladým;
– účasť a finančná podpora pre projekt ZŠ v Báčskom Petrovci na tému Interaktivita a interdisciplína v modernizácii učiva o vybraných slovách;
– analizované prihlášky, vypracované zmluvy a udelených 10 štipendií v rámci VPV, 4 štipendiá v ďalších výboroch pre študentov študujúcich v Srbsku;
– účasť na sviatočnom udelení počítačov s Veľvyslanectvom pre PU v PU Včielka v Báčskom Petrovci;
– realizovaná návšteva Pedagogickej fakulty v Sombore a uskutočnený rozhovor s dekanom fakulty o možnostiach vyučovania učiteľov v slovenskej reči;
– daná mienka na výber riaditeľa školy v Erdevíku a v Padine;
– uskutočnená tlačovka pre médiá;
– zverejnená správa v médiách, na webovej stránke a v MŠ SR o Škole v prírode a VI. putovnej súťaži dolnozemských reálií pre stredoškolákov;
– podaná žiadosť o prijatie a uskutočnené stretnutie s riaditeľom gymnázia v Šíde;
– vypracovaný je návrh Pravidiel o pláne učebníc pre slovenskú menšinu na ZŠ a gymnáziách;
– vypracovaný a zverejnený zoznam slovenských základných škôl a škôl, kde sa vyučuje po slovensky s počtom žiakov, počtom pedagógov a zoznamom deficitných kádrov a technologického prebytku;
– vypracovaná mienka o menšinovom vzdelávaní, podaná na IV. časti Konferencie, kde sa prezentovalo vzdelávanie v slovenskej reči do Správy komitétu expertov Rady Európy a uplatnenosti Chardy o používaní menšinového jazyka vo verejných službách a účasť na Konferencii;
– pozvanie na stretnutie študentov v SR v Banskej Bystrici;
– zverejnený príspevok o činnosti v Národnom kalendári  a v Slovenčinári (Maďarsko), ako aj odborné práce našich učiteľov;
– vyplatené z projektu Ps pre vzdelávanie preklady testov pre všetky úrovne súťaží pre ZŠ a SŠ;
– v spolupráci s MŠ v Belehrade stanovený dátum a školy, kde bude prebiehať súťaž zo slovenského jazyka pre ZŠ a SŠ;
– udelené certifikáty účastníkom kurzu Slovenčina ako cudzí jazyk;
– schválené uzávery z Konferencie Efektívne vo vyučbe slovenčiny a odborných predmetov pre krajanov, ktorú organizovalo Centrum pre ďalšie vzdelávanie z Bratislavy;
– účasť na Komisii pre školstvo USZZ v Bratislave;

December:

– zabezpečený súhlas na realizáciu vysunutého oddelenia hudobnej školy Josip Slavenski v Báčskom Petrovci;
– podaná žiadosť o organizovanie slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry                             na gymnáziu Savu Šumanovića v Šíde  a SSŠ Nikola Tesla v Šíde (prihlásených 24 žiakov a zabezpečené učebnice) do PS pre vzdelávanie a do Školskej správy v Novom Sade;
– schválená finančná pomoc pri prekvalifikácii Miroslavovi Jurajovi Bélovi z Pivnice        na profesora fyziky pre ZŠ v Selenči a Pivnici;
– zverejnený zoznam štipendistov NRSNM: študenti z Báčskeho Petrovca, Báčskej Palanky, Aradáča, Selenče, Pivnice, Lugu, Ľuby, Kysáča, Lalite a Starej Pazovy;
– vyúčtovaný period október – december 2009 v rámci projektu Mladí mladým;
– vypracovaný finančný plán a plán aktivít na period január – marec 2010 v rámci projektu Mladí mladým;
– priprávaný odchod I. skupiny na 2. časť edukácie v rámci projektu Mladí mladým;
– do PZV odovzdané 4 projekty na akreditáciu pre edukácie učiteľov u nás;
– vyhodnotených 5 projektov do USZZ;
– do PS pre vzdelávanie podaná žiadosť o zápis žiakov do prvého ročníka pre 3 triedy na gymnáziu v Báčskom Petrovci a 1 slovenskú triedu v I. ročníku na gymnáziu v Kovačici;
– daná mienka na výber riaditeľa PU v Novom Sade;
– realizovaná schôdza Výboru pre vzdelávanie;
– určené školy, v ktorých sa bude poriadať Etno deň (Nový Sad, Hajdušica, Báčska Palanka);
– navrhnutá Komisii pre školstvo Dr. Mária Myjavcová ohľadom Medaily Svätého Gorazda;
– účasť v priamom TV programe Spektrum;
– odporúčanie riaditeľom slovenských škôl zamestnávať bývalých štipendistov NRSNM na pracovné miesta v školách a PU;
– v spolupráci s Veľvyslanectvom SR podaná žiadosť na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici na stáže študentov do Srbska;
– schválený plán Výjazdových kurzov, kurzy v Modre a Letná univerzita  pre krajanov z Univerzity Komenského v Bratislave;
– schválený plán Výjazdových kurzov a Školy v prírode z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici;
– v Segedíne uskutočnená schôdza dolnozemských Slovákov a vypracovaný návrh spoločných projektov – podpísaná Dohoda o spolupráci;
– z projektu PS pre vzdelávanie podpísaná zmluva a rozdelené prostriedky pre vypracovanie učebných osnov zo slovenského jazyka a jazyka s prvkami národnej kultúry pre 8. ročník ZŠ;
– daná podpora a finančná pomoc Združeniu vychovávateľov pri akreditácii dvoch programov odborného zdokonaľovania pre vychovávateľov;
– vyúčtované projekty do PS pre vzdelávanie;
– poskytnutá podpora ZŠ v Bielom Blate pri financovaní platu pre vyučbu slovenčiny v PU.

Počas celého roka boli zverejňované akcie v slovenských médiách a na webovej stránke NRSNM.

Predsedníčka  a koordinátorka Výboru:
PaedDr. Svetlana Zolňanová