VÝZVA

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Republike Srbsku vyzýva všetkých príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny so všeobecným volebným právom na zápis do osobitných voličských zoznamov.

• Zápis do osobitných voličských zoznamov sa uskutoční v termíne od 9. novembra 2009 do 11. marca 2010 v úradných priestoroch lokálnej samosprávy (obecné a miestne úrady), prípadne prostredníctvom dobrovoľníkov v teréne. Zápis je možné uskutočniť aj poštou zaslaním vyplneného tlačiva žiadosti Ministerstva pre ľudské a menšinové práva na príslušný úrad lokálnej samosprávy.
• Osobné údaje (meno a priezvisko) je potrebné do tlačiva žiadosti zapísať tak, ako sú uvedené v osobnom preukaze voliča a vlastnoručne podpísať.
• Zápis do osobitného voličského zoznamu je podmienkou na uskutočnenie priamych volieb do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktoré sa uskutočnia v roku 2010.
• Z dôvodu uskutočňovania práva na samosprávu v kultúre, vzdelávaní, informovaní a úradnom používaní jazykov a písem príslušníci národnostných menšín v Republike Srbsko si môžu v zmysle Zákona o národnostných radách národnostných menšín zvoliť svoje národnostné rady.
• Národnostná rada zastupuje národnostnú menšinu v oblasti vzdelávania, kultúry, informovania v jazyku národnostnej menšiny a úradného používania jazykov a písem, zúčastňuje sa v procese rozhodovania alebo rozhoduje o otázkach z týchto oblastí a zakladá ustanovizne, hospodárske subjekty a iné organizácie z týchto oblastí.
• Priamych volieb do Národnostnej rady sa budú môcť zúčastniť iba voliči zapísaní do osobitných voličských zoznamov.
• Ak sa do osobitných voličských zoznamov nezapíše viac ako 50 príslušníkov národnostnej menšiny podľa posledného sčítania obyvateľstva, mínus 20, voľby sa uskutočnia prostredníctvom elektorov.
• Osobné údaje získané zápisom do osobitného voličského zoznamu môžu byť použité iba na účel volieb do Národnostnej rady.

Žiadosť o zápis do osobitného zoznamu voličov národnostnej menšiny