36. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

 

36. zasadnutie  Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnilo v stredu, 30. decembra 2009 v budove Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. Zasadnutia sa zúčastnilo devätnásť členov NRSNM. Zasadnutie viedla predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová.
Na rokovacom program zasadnutia boli schvaľovanie  zápisnice  z  35. zasadnutia NRSNM, schvaľovanie návrhu Správnej rady NVU Hlas ľudu na vymenovanie riaditeľa NVU Hlas ľudu, schvaľovanie zmeny  Pravidiel o vnútornej organizácii a systematizácii pracovných miest a informácia o zápise do osobitných voličských zoznamov.

Na začiatku rokovania prítomní členovia NRSNM väčšinou hlasov schválila zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutia.
 V druhom bode rokovania predseda Správnej rady NVU Hlas ľudu Pavel Zima oboznámil prítomných o rozhodnutí Správnej rady navrhnúť do funkcie riaditeľa NVU Hlas ľudu Samuela Žiaka, ktorý bol, po vyslovení nedôvery predchádzajúcemu riaditeľovi Jaroslavovi Čiepovi, poverený vedením tejto ustanovizne. V zdôvodnení návrhu Správnej rady Pavel Zima zdôraznil, že Samuel Žiak splnil všetky formálne požiadavky na vykonávanie funkcie riaditeľa a zároveň bol i jediným uchádzačom, ktorý sa prihlásil na konkurz. Správna rada skonštatovala aj to, že v krátkom období, v ktorom bol Sámuel Žiak poverení vedením NVU Hlas ľudu, tento náš týždenník zaznamenal viaceré pozitívne zmeny.
 Návrh na vymenovanie Samuela Žiaka do funkcie riaditeľa NVU Hlas ľudu bol schválený väčšinou hlasou a to: 17 členov hlasovalo za, dvaja sa zdržali hlasovania a proti nebol nikto.
 Národnostná rada následne schválila zmeny Pravidiel o vnútornej organizácii a systematizácii pracovných miest a to úpravou a doplnením pracovnej náplne už existujúceho pracovného miesta samostatného odborného pracovníka pre organizáciu práce Rady.
 Tajomník NRSNM Ladislav Čáni informoval prítomných o doterajšom priebehu zápisu príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny do osobitného voličského zoznamu ako predpokladu na uskutočnenie priamych volieb do Národnostnej rady. V snahe podporiť zápis do osobitných voličských zoznamov zástupcovia NRSNM na čele s predsedníčkou Annou Tomanovou-Makanovou navštívili Kovačicu, Báčsky Petrovec, Starú Pazovu, Kysáč, Nový Sad, Šíd, Báčsku Palanku, Báč a Zreňanin, kde v dohode so zástupcami lokalnej samosprávy a slovenských spolkov, združení, škôl a cirkvi boli určené styčné osoby zodpovedné za distribúciu a zbieranie žiadostí o zápis dol osobitného voličského zoznamu. Do konca decembra 2009 sa do osobitného voličského zoznamu zapísalo približne 2500 voličov príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny, čo je asi 10% z potrebného počtu. S organizovným zápisom sa však vo väčšine prostredí začne po Novom roku.