Čajakovi s úctou a vďakou

V sobotu 23. novembra 2013 v priestoroch Základnej školy Jána Čajaka v Petrovci pedagógovia, kultúrni dejatelia, Petrovčania a iní vzácni prítomní zaznamenali jubileum 150. výročia nedožitých narodenín učiteľa, prozaika, redaktora, vlastenca, humanistu, človeka s veľkým srdcom – Jána Čajaka. Svojou prítomnosťou oslavy poctili aj vzácni hostia z Rumunska, Maďarska, Slovenska a riaditelia a pedagógovia z rozličných vojvodinských prostredí.

Pri príležitosti tohto okrúhleho jubilea žiaci a pedagógovia ZŠ Jána Čajaka v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov realizovali slávnostnú akadémiu o živote a diele tohto významného dolnozemského dejateľa, ktorý sa svojou spisovateľskou a všestrannou organizátorskou prácou snažil prehĺbiť slovenské národné povedomie a zvýšiť kultúrnu úroveň vojvodinských Slovákov.

Slávnostnú akadémiu pod názvom Všestranná a tvorivá osobnosť Jána Čajaka otvoril žiacky film. Na základe vopred pripraveného scenára spolu so svojimi učiteľkami slovenčinárkami a v spolupráci s TV Petrovec žiaci z deviatich základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským na 6. žiackom seminári, ktorý prebiehal v Čajakovej škole, pripravili a skompletizovali svoj prvý film pod titulkom Ján Čajak v spomienkach. Slávnostná akadémia pokračovala spoločným odchodom na petrovský cintorín, kde ctitelia Čajaka a jeho celoživotného a umeleckého diela s úctou a vďakou položili kyticu na jeho hrob.

Po realizovaní tohto slávnostného činu nasledovala ústredná časť Slávnostnej akadémie, kde naši literárni kritici, historici, pedagógovia a spisovatelia svojimi priliehavými príspevkami vzdali hold všestrannej a tvorivej osobnosti Jána Čajaka.

Slávnostná akadémia v úplnosti splnila svoj zámer, vzdala hold Jánovi Čajakovi a podnietila záujem o jeho celoživotné dielo, ktoré je aktuálne aj dnes. Na záver Slávnostnej akadémie Ján Brna vo funkcii podpredsedu Výboru pre vzdelávanie NRSNM prítomným odovzdal priliehavú fotoreprodukciu Jána Čajaka a DVD so žiackym filmom Spomienky na Jána Čajaka.

Na takýto spôsob Čajakovo školské, výchovné, literárne, kultúrne, hospodárske a iné účinkovanie zostane vo vedomí našich žiakov, pedagógov, Petrovčanov a širšej slovenskej verejnosti vo Vojvodine a v zahraničí.

Mária Andrášiková