AKTÍV RIADITEĽOV

V utorok 27. augusta 2013 na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici zasadnutie Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl, s nasledovným rokovacím programom:

ROKOVACÍ PROGRAM:
 
1. Formovanie tried, skupín predĺženého pobytu a voliteľných predmetov v školskom roku   2013/2014 –  aktuálna situácia na školách
2. Kádrové obsadenie  (neodborné obsadenie predmetov, uvoľnené pracovné miesta, neúplný pracovný úväzok, racionalizácia, technologické nadbytky pracovníkov…)
3. Prezentácia Ústavu pre učebnice (Alena Pešková a Mariena Korošová)
4. Prezentácia časopisov pre deti a mládež v slovenskej reči (Vladimír Valentík)
5. Popularizáciu slovenských tried a slovenského jazyka prostredníctvom médií
6. Otázky a návrhy

Formovanie tried, skupín predĺženého pobytu a voliteľných predmetov v školskom roku   2013/2014 –  aktuálna situácia na školách

Všetci riaditelia informovali o počte žiakov a tried vo svojich školách.
Riaditeľka kulpínskej ZŠ informovala členov že sa v tomto roku zapísalo iba 11 prvákov do slovenskej triedy. Úhrne majú zapísaných 237 žiakov z čoho sú žiaci, ktorí vyučovanie sledujú po slovensky roztriedení do 8 slovenských tried.
V Báčskom Petrovci sa zapísalo úhrne 470 žiakov so slovenským vyučovacím jazykom, z toho sú 52 prváci. Žiaci sú rozdelení do 22 tried s tým, že v rámci školy pracujú i dva predĺžené pobyty a 3 špeciálne oddelenia.
Do hložianskej ZŠ je zapísaných 140 žiakov, roztriedených do 8 tried a pracuje i jedna trieda predĺženého pobytu. Tohto roku majú iba 8 prvákov a dostali schválenie na otvorenie triedy.
V Kovačici majú dve triedy prvého ročníka, čo je úhrne 48 žiakov. Zapísaných je 118 žiakov (4 triedy), ktorí výuku sledujú v slovenskom jazyku.
ZŠ v Jánošíku tiež dostala schválenie na otvorenie jednej triedy prvého ročníka, lebo sa zapísalo iba 6 žiakov. Úhrne majú 61 žiakov, roztriedených do 6 tried a aktívny je i jeden predĺžený pobyt.
Aj v tomto roku je ZŠ v Padine najpočetnejšia a je tam 570 žiakov roztriedených do 24 tried. Majú tri triedy prvého ročníka (69) a dve osobitné oddelenia.
Kysáčska ZŠ má dve triedy prvého ročníka (34 žiaci) a úhrne 412 žiakov, ktorí sa zapísali do 16  slovenských tried. Tiež pracuje jedna skupina predĺženého pobytu.
Do ZŠ v Silbaši sa zapísalo úhrne 530 žiakov z čoho je iba 50 žiakov, ktorí vyučovanie sledujú v slovenskom jazyku a zaradení sú do 2 kombinovaných tried. Tohto roku majú 7 prvákov.
Na ZŠ V Starej Pazove majú zapísaných 295 žiakov, ktorí pracujú v 16 triedach, z toho 31 prvákov (2 triedy). Všetci žiaci sledujú vyučovanie po slovensky.
V Selenči sa v tomto roku do prvého ročníka zapísali 32 prváci (2 triedy). Úhrne majú 243 žiakov, ktorí sú roztriedení do 16 tried a pracuje i jedna skupina predĺženého pobytu a jedno špeciálne oddelenie.
V ZŠ v Aradáči tiež pýtali súhlas na otvorenie jednej triedy prvého ročníka do ktorej sa zapísalo 7 prvákov. Úhrnný počet žiakov v škole je 97 a pracujú v 8 triedach.
V pivnickej ZŠ pracuje 10 slovenských tried, v ktorých je zapísané 200 žiakov. V rámci školy pracujú i dve predškolské prípravné skupiny. V tomto roku do prvého ročníka zapísali 22 prváci (1 trieda)
Riaditeľ petrovského gymnázia Paľo Belička hovoril o aktuálnej situácii na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom. Na tomto gymnáziu Jána Kollára je 312 žiakov z ktorých 81 sledujú vyučovanie v slovenskom jazyku v 10 triedach. V tomto roku sa do prvého ročníka zapísali 58 žiaci z čoho 41 sledujú vyučovanie po slovensky.
Na gymnáziu v Kovačici  v tomto roku majú iba jednu triedu prvého ročníka so slovenským vyučovacím jazykom (28 žiakov). Zapísali sa 312 žiaci, z čoho iba 118 sledujú vyučovanie po slovensky (4 triedy).
Členovia Aktívu boli informovaní i o aktuálnej situácii na strednej zdravotníckej škole v Novom Sade, v rámci ktorej tiež máme jednu triedu v prvom ročníku do ktorej sa zapísal 31 žiak.

Kádrové obsadenie  (neodborné obsadenie predmetov, uvoľnené pracovné miesta, neúplný pracovný úväzok, racionalizácia, technologické nadbytky pracovníkov…)

Keď ide o kádrové potreby škôl s výučbou v slovenčine, najhľadanejší sú matematici, deficitní sú profesori nemeckého jazyka, fyziky, angličtiny a z časti i chémie. Na ZŠ v Báčskom Petrovci a v Selenči potrebujú i oligofrenopedagóga, ktorý bude pracovať v osobitnej triede. Technologický nadbytok pracovníkov má ZŠ v Jánošíku a to 100% pracovné miesto profesora triednej výuky a 40% profesor telesnej výchovy. Na pivnickej škole majú 10% zvyšku technického vzdelávania.

Prezentácia Ústavu pre učebnice (Alena Pešková a Mariena Korošová)

Predstaviteľky Ústavu pre učebnice Alena Pešková a Mariena Korošová, informovali členov o aktuálnej situácii ohľadom tlače menšinových učebníc. Schválené sú všetky potrebné učebnice od 1. po 4. ročník (úhrnne 7) a z tlačiarne dostali informáciu, že sú aj vytlačené, takže sa reálne môže očakávať, že nebudú meškať. Spomedzi tých kníh sú väčšinou dotlačené, nové sú jedine Svet vôkol nás a Bádanka pre 1. ročník.

Aj učebnice pre vyššie ročníky sú väčšinou schválené, hlavne tie dotlačené, a v týchto dňoch sa očakávajú z tlačiarne. Na rozdiel od učebníc pre nižšie ročníky tu je rad nových: Dejepis pre 5. ročník, Hudobná kultúra pre 7. ročník, Fyzika a Zbierka z fyziky pre 8. ročník, ako aj učebnice z výtvarnej kultúry pre 7. a pre 8. ročník. Celkove je pripravených 19 titulov pre vyššie ročníky.

Informovali i o tom, že v tomto roku vyjdú aj 4 dotlačené vydania pre stredné školy: Biológia 1 a Zbierka úloh z chémie pre 1. a 2. ročník, Logika pre 3. ročník a Čítanka zo slovenského jazyka pre 4. ročník- je to redukovaný vydavateľský plán –najmä pre gymnázium.

    
Prezentácia časopisov pre deti a mládež v slovenskej reči (Vladimír Valentík)

Vladimír Valentík, ako hlavný a zodpovedný redaktor detského časopisu Zornička, hovoril o probléme odoberania tohto časopisu a vyzval všetkých riaditeľov aby prísnejšie a angažovanejšie pristúpili problému slabého odberu Zorničky na základných školách. Napomenul, že je veľmi dôležité zvykať malé deti, šesť- sedem ročné aby odoberali slovenské časopise a na ten spôsob pestovali svoju materinskú reč. Tiež zdôraznil, že nedoriešenie tohto problému môže mať ďalekosiahle následky. Poprosil riaditeľov, aby teraz na začiatku školského roka, keď sa určuje počet potrebných časopisov aby niečo podnikli, aby vplývali na učiteľov a deti, aby nezanikol jeden takýto detský časopis.

    
Popularizáciu slovenských tried a slovenského jazyka cez média

Predsedníčka VPV NRSNM PaedDr. Svetlana Zolňanová hovorila o popularizácii slovenských tried, lebo je čoraz menej žiakov, ktorí sa zapisujú do slovenských tried. Predsedníčka podala informácie že ponad 300 žiakov skončí základnú školu so slovenským vyučovacím jazykom  a iba jedna tretina sa zapíše do slovenskej strednej školy, čo znamená, že sa nám asi dve tretiny žiakov roztrúsi. Z Pokrajinského sekretariátu podali informácie, že je do srbských škôl zapísané viac než tisíc (1073) žiakov slovenskej národnostnej menšiny, ktoré majú možnosť sa zapísať na slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry, a predsa ich je málo zapísaných. Pred tromi rokmi ich bolo 618 a minulý rok o tretinu menej. Na základe týchto informácií, predsedníčka vyzvala i média aby niečo podnikli.

Otázky a návrhy

V tomto bode rokovacieho programu sa ozvali i predstavitelia médií, ktorí sa zhodli s návrhom členov Aktívu riaditeľov, že je potrebné popularizovať zápis žiakov do slovenských tried a ukázať im na možnosť sledovania výuky v materinskej reči. Tiež, vyzvali riaditeľov aby navrhli plán práce a aktivity, ktoré je potrebné sledovať a o ktorých je potrebné informovať širšiu verejnosť.