15. zasadnutie Národnostnej rady

V utorok 3. septembra 2013. sa v priestore Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica uskutočnilo 15. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Začiatok rokovanie bol venovaný schvaľovaniu polročných správ o činnosti jednotlivých výborov a polročnej finančnej správy NRSNM. Všetky polročné správy boli schválené jednohlasne a bez závažnejších pripomienok. Nasledoval bod venovaný voľbe nového šéfredaktora týždenníka Hlas ľudu. Na konkurz na obsadenie tohto postu sa prihlásili dve kandidátky – Anna Francistiová a Vladimíra Dorčová-Valtnerová. Správna rada NVU Hlas ľudu skonštatovala, že obe kandidátky splnili všetky formálne podmienky avšak na základe predloženej koncepcie rozhodla do funkcie novej šéfredaktorky navrhnúť Vladimíru Dorčovú-Valtnerovú, novinárku a bývalú koordinátorku výboru pre informovanie NRSNM a bývalú predsedníčku Asociácie slovenských novinárov.  Členovia Národnostnej rady voľbu novej šéfredaktorky  jednohlasne podporili a vyjadrili podporu aj jej zámeru zmodernizovať a skvalitniť tento náš týždenník.

V pokračovaní zasadnutia predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová informovala prítomných členov o účasti Národnostnej rady na Slovenských národných slávnostiach a o podujatiach, ktoré Národnostná rada buď priamo zorganizovala, alebo finančne a organizačne podporila. Jednotliví členovia Národnostnej rady pozitívne zhodnotili predovšetkým novú koncepciu otváracieho programu, ktorý tradične realizuje Národnostná rada a autorom tohtoročného programu Ja som národ bol náš popredný vysokoškolský pedagóg a režisér Michal Babiak, ktorý v súčasnosti žije a pôsobí na Slovensku. Jedinou vážnejšou pripomienkou, nie však na účet Národnostnej rady,  ktorú tlmočila Anna Lepšanovićová, bola nespokojnosť so skutočnosťou, že v programe slávností neúčinkovali umelecké súbory zo Starej Pazovy a osobitne zdôraznila pazovský divadelný súbor, ktorý získal najvyššie republikové ocenenie a detský folklórny súbor, ktorý tiež postúpil na republikovú súťaž.

Na návrh členky Národnostnej rady a podpredsedníčky výboru pre informovanie Kataríny Melegovej Melichovej bola do rokovacieho programu zaradená aj otázka súčasného postavenie verejného servisu RTV Vojvodiny – vysielanie v slovenskom jazyku. Viacerí účastníci diskusie sa jednoznačne zhodli, že súčasný stav verejného servisu Vojvodiny je neúnosný a neprípustný. Nedoriešená otázka financovania a mnohé iné otázky súvisiace s podmienkami práce zamestnancov, nemožnosť zamestnávania adekvátneho počtu novinárov až po technické otázky samotného vysielanie v súčasnosti už priamo ohrozujú existenciu tohto média, v rámci ktorého pôsobia aj menšinové redakcie. Preto poverili výbor pre informovanie NRSNM, aby napísal stanovisko k tejto otázke a zaslal ho všetkým kompetentným domácim i zahraničným činiteľom.

Na záver Národnostná rada rozhodla vyčleniť 1 mil. dinárov pre potreby rekonštrukcie kinosály v Pivnici s podmienkou, že miestna samospráva dorieši všetky majetkovoprávne otázky súvisiace s týmto objektom a jednoznačné určí jeho budúci účel.

Po ukončení zasadnutia sa uskutočnila malá slávnosť venovaná 10. výročiu založenia NRSNM a predstaviteľom miestnej samospráva a zástupcom tunajších spolkov, združení a organizácií boli odovzdané symbolické darčeky v podobe monografie Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 2003 – 2013.