Ako rozoznať srbizmy v novinárskych textoch

Ako rozoznať srbizmy v novinárskych textoch – téma 5. Kurzu jazykovej kultúry.

Na 5. Kurze jazykovej kultúry, ktorý prebiehal 27. októbra t. r. v zasadačke NVU Dnevnik v organizácii Výboru pre informovanie NRSNM a Asociácie slovenských novinárov, prednášku pre jazykových redaktorov, novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií aj tento-krát pripravil prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.
Profesor Glovňa rozmýšľal nad otázkou či je dolnozemská slovenčina variantom alebo súčasťou spisovnej slovenčiny, a prišiel k uzáveru, že je súčasťou, lebo sa dokázala etablovať hlavne prostredníctvom masmedií.

Administratívne, čiže sociolingvistické slová, ako sú obec, pokrajina, osada, syndikát, alebo rejteš, ktoré sa u nás používaju, slovenčina na Slovensku nepozná, alebo ich pozná v inom význame. Hoci mnohé z nich vznikli interferenciou srbčiny a slovenčiny, dôležité je, že sa na ne nemožno pozerať iba ako na slang, ale skorej ako na slová, ktoré obohacujú celoslovenský slovník. Glovňa to zdôvodnil príkladom bohemizmov, ktoré sú tiež súčasťou spisovnej slovenčiny, hoci nie sú frekventované v každodennej slovenskej súčasnej realite. V pokračovaní prednášky, účastníci kurzu sa hlavne učili ako rozoznať srbizmy vo vlastných textoch.