2. zasadnutie Komisie pre štipendiá sa uskutočnilo v priestoroch Národnostnej rady 9. marca 2015

Na druhom zasadnutí zo dňa 09.03.2015, Komisia pre štipendiá  prehodnotila konečné rozhodnutie NRSNM o kritériách na udelenie odporúčaní na štipendium Vlády SR.

Komisia považuje za nevyhnutné kritéria upresniť a pridať ďalšie aspekty hodnotenia, aby sa čo najobjektívnejšie urobil výber kandidátov. Komisia sa riadila doterajšími skúsenosťami a parametrami z minulých rokov. Predpokladá sa niekoľko násobný počet kandidátov, ktorí budú spĺňať základné podmienky na udelenie štipendia stanovené Vládou SR:

  • držitelia osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí
  • priemerný prospech v priebehu celého štúdia na strednej škole 4.00 a viac
  • zvolený štúdijný odbor.

Komisia navrhuje vypracovať poradovník na základe pridelených bodov nasledovne:

  • za získaný prospech počas školenia kandidátom udeliť maximálne 50 bodov
  • za zakončený 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ alebo strednú školu v slovenskom jazyku, alebo navštevované hodiny slovenčiny 3 body (overenú kópiu vysvedčenia alebo žiackej knižočky odoslať do NRSNM)
  • uprednostniť kandidátov, ktorí brali účasť na pokrajinskej, republikovej a medzinárodnej úrovni  na kultúrnych podujatiach, výtvarných alebo literárnych súbehoch , ktoré organizujú naše slovenské inštitúcie a združenia, ktorými sa prispieva k zachovaniu slovenskej národnostnej identity u nás a v zahraničí (danú skutočnosť poukážu overenou kópiou diplomu – kópiu diplomu poslať najneskôr do 20.05.2015 na ústredie NRSNM)

Komisia môže prihliadať na sociálny status rodiny pri udelení 2 odporúčaní, ak uvedený kandidát spĺňa základné požiadavky na udelenie štipendia.

Na túto aktivitu sa minulo 16.950,00.