2. Seminár kreatívneho písania

Literárno-vydavateľská komisia Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny
vypisuje
V ý z v u
na účasť na 2. Seminári kreatívneho písania

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny má zámer prostredníctvom Seminára kreatívneho písania, ktorý sa uskutoční v termíne od 14. do 16. augusta 2015 v Báčskom Petrovci, podnietiť umelecké vyjadrovanie sa mladých generácií Slovákov žijúcich vo Vojvodine v materinskej reči.

Na výzvu sa môžu prihlásiť žiaci gymnázií a stredných škôl, ako aj študenti študujúci buď na Slovensku alebo v Republike Srbsko.
Na seminári budú prednášať eminentní odborníci zo Slovenska a spisovatelia z vojvodinského prostredia.
V snahe zvoliť najtalentovanejších budúcich spisovateľov, vypisujeme túto verejnú výzvu, na základe ktorej vyberieme frekventantov.

NRSNM bude hradiť náklady ubytovania a stravovania účastníkom.

Spolu s prihláškou najneskôr do 20. júla 2015 potrebné je zaslať:

  • kratšie CV záujemcov a kontakty (poštovú adresu, mail a číslo mobilu)
  • jednu literárnu prácu (napríklad báseň, prózu alebo esej – po jednom autorskom príspevku)

Prihlášku zaslať na adresu: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Bulvár Mihajla Pupina ¼, 21000 Nový Sad, s poznámkou Pre 2. Seminár kreatívneho písania

Komisia zhodnotí najkreatívnejšie práce a oboznámi uchádzačov o ďalších detailoch týkajúcich sa priebehu seminára.