19. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

V Slovenskom národnom dome v Kysáči sa vo štvrtok 20. marca 2014 uskutočnilo19. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM ). Na programe zasadnutia boli výročné správy za rok 2013 a plány a programy na rok 2014 tých inštitúcií a ustanovizní, ktorých zakladateľom a spoluzakladateľom je NRSNM.

Úvodné slovo k rozprave o NVU Hlas ľudu podali riaditeľ Samuel Žiak a zástupkyňa šéfredaktorky Anna Francistiová. Pri schvaľovaní výročnej správy a plánu a programu NVU Hlas ľudu väčšina rečníkov vyjadrila názor, že v uplynulom období došlo ku skvalitneniu redakčnej politiky, čo sa prejavilo aj na obsahovej aj na formálnej stránke Hlasu ľudu. Skôr negatívny názor na kvalitu práce Hlasu ľudu vyjadril iba zástupca Slovenskej strany. Správu a program práce členovia NRSNM schválili s jedným hlasom proti.

V tomto roku NRSNM prvýkrát schvaľovala aj Správu o činnosti a realizácii programu práce Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom z Báčskeho Petrovca za školský rok 2012 – 2013. NRSNM v uplynulom roku prebrala od AP Vojvodina 50 % zakladacích práv tejto našej najstaršej a najvýznamnejšej strednej školy. Preto sa členovia NRSNM zaoberali iba Správou za minulý školský rok a plán na školský rok 2014 -2015 bude potrebné schváliť najneskôr do septembra tohto roku. Správu, ktorú prezentoval riaditeľ gymnázia Pavel Belička, členovia NRSNM schválili jednohlasne.

Aj pôsobenie Galérie insitného umenia v Kovačici bolo prvýkrát hodnotené členmi NRSNM. Nakoľko sa riaditeľka galéria Mária Raspirová nemohla osobne zúčastniť rokovania, stručný správu o činnosti a plánoch podala Jarmila Ćendićová, vedúca odboru spoločenských služieb Obce Kovačica. Správa a plán a program boli schválené jednohlasne.

Na zasadnutí, tak ako sa to už stáva zaužívanou praxou, predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová odovzdala zástupcom slovenských spolkov a združení monografiu Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 2013 – 2013.