Zo zasadnutia Výboru pre vzdelávanie

V pondelok, 5. februára 2024, sa v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade konalo 2. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie. Zasadnutie viedol Ján Pavlis, predseda. Členov výboru pozdravila predsedníčka NRSNM Dušanka Patráková, ktorá popriala výboru zdarnú prácu. Prítomní členovia Výboru pre vzdelávanie (ďalej VPV) chválili jednohlasne Rokovací poriadok a následne zápisnicu z minulého zasadnutia, aj Správu výboru za rok 2023 a  predbežný plán práce a finančný plán na rok 2024.

V pokračovaní zasadnutia koordinátorka výboru Svetlana Zolňanová podala správu zo zasadnutia v Bratislave a informovala o aktivitách, ktoré podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Kalendárom vzdelávacích aktivít pre Slovákov v zahraničí na rok 2024.

Výbor pre vzdelávanie diskutoval aj o aktivitách, ktoré sa aktuálne konajú v oblasti vzdelávania vyplývajúcich zo Zákona o národnostných radách národnostných menšín. Hovorilo sa o vydávaní autorských a prekladových učebníc, možnostiach školenia pre našich učiteľov a o aktuálnych problémoch na predškolských ustanovizniach a základných školách. Na zasadnutí vyzneli konkrétne návrhy a možné riešenia na zachovanie úrovne vzdelávania, ktorú naša menšina má.