Z tretieho zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM

Dňa 5. februára 2024 na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo tretie riadne zasadnutie Výboru pre kultúru NRSNM. Zasadnutím predsedal Alexander Bako a zasadnutia sa zúčastnila i predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková. Zúčastnili sa ho i ďalši členovia: podpredseda výboru Miroslav Oravec, tiež Vladimír Halaj z Padiny, Anna Žolnajová Barcová a Žeľko Suchánek z Kovačice, Katarína Dobríková z Hložian, a Anna Zolnajová zo Starej Pazovy.

Po uvítacích slovách predsedníčky národnostnej rady Dušanky Petrákovej, ktorá členom zaželala úspešný štart v realizácií aktivít a činnosti tohto výboru v 2024. roku, predseda výboru Aleksander Bako pokračoval s priebehom zasadnutia.

V rámci prvého bodu bol schválený program rokovania. V pokračovaní schválená Zápisnica z 1. Konštitutívneho zasadnutia VPK NRSNM a následne bola schválená aj Zápisnica z 2. Elektronického zasadnutia VPK NRSNM. V rámci ďalšieho bodu jednoznačne bola schválená Správa o činnosti Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2023. Nasledoval bod programu rokovania – Návrh Plánu a programu Výboru pre kultúru na rok 2024, ktorý je v tejto fáze podaný ako návrh a ktorý bude schválený na zasadnutí Výkonnej rady NRSNM a NRSNM. Podujatia, ktoré sú vo výbore naplánované na rok 2024, budú sa niesť v znamení súčasných foriem a zvlášť prenášania duchovných tradícií. Akcent je na podpore aktivít mladých generácií – od najútlejšieho veku až po vek dospievajúcej a študujúcej mládeže. Kreovaním aktivít blízkych mladým ľuďom sa podnecuje pestovanie dorastu slovenskej vojvodinskej kultúry, ale sa tým zveľaďuje i činnosť samotnej národnostnej rady. Výbor bude podporovať celomenšinové podujatia s osobitným významom pre slovenskú národnostnú menšinu, ktoré majú za sebou viac desaťročí fungovania a organizovania. To je ešte jeden z množstva dôkazov o udržateľnosti našej kultúry, čiže nášho spoločenstva. Výboru záleží i na podpore menších a odľahlých prostredí, ktoré tiež chce povzbudiť k činnosti, zvlášť tamojšiu mládež. Na druhej strane budú podporené aj iné kultúrne podujatia, tiež podujatia našich inštitúcií s osobitným významom pre našu menšinu s profesionálnou činnosťou, jubilujúce prostredia a pod. Podujatí je skutočne veľký počet a prostriedky budú usmernené do takmer každého prostredia.

V rámci šiesteho bodu zasadnutia výbor schválil Žiadosť Domu kultúry 3. Októbra z Kovačice o organizáciu tohtoročnej 54. Prehliadky slovenskej ochotníckjej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín v Kovačici. V pokračovaní nasledoval bod programu rokovania – Návrh na vyhlásenie Detského festivalu slovenských ľudových piesní Rozspievané klenoty za podujatie osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu v Srbsku ako ôsmy festival takéhoto druhu, ktorý návrh výbor podporil a ktorý sa ešte prerokuje aj na najbližších zasadnutiach VR a NRSNM. V rámci ôsmeho bodu členovia výboru schválili návrh na Cenu Ondreja Štefanka za literárnu činnosť.

Výbor zasadal v tvorivom a konštruktívnom ovzduší s predsavzatím, že sa jeho členovia budú podieľať v účasti a kreovaní nových a už rozbehnutých kultúrnych podujatí v aktuálnom roku.