Zo zasadnutia Komisie pre divadelnú činnosť

V priestoroch NRSNM v Novom Sade 21. marca 2016 zasadala Komisia pre divadelnú činnosť Výboru pre kultúru, ktorej sa zúčastnili Alexander Bako, predseda, a členovia Zuzana Tárnociová, Ján Makan, Miroslav Fábry a Ján Slávik – predseda Výboru pre kultúru.

Prítomní navrhli termíny pre dve divadelné prehliadky – 23. Detskú divadelnú prehliadku 3xĎ v Starej Pazove (prvý a druhý respektíve druhý júnový víkend, čo závisí od počtu prihlásených divadelných súborov) a 11. – 22. november 2016 pre 47. Divadelný vavrín v Báčskom Petrovci, keďže v bežnom roku budú prebiehať oslavy 150 rokov divadla v B. Petrovci.

V súvislosti s tým prítomní navrhli, čiže potvrdili i predstaviteľov do organizačného telesa týchto festivalov – Organizačno-správnych rád. Prítomní hovorili i o organizácii týchto festivalov a v súvislosti s tým o spolupráci pri ich organizácii s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov, kde je práve vypísaný súbeh na koordinátora celomenšinových festivalov a súbeh na dizajn propagačného materiálu týchto podujatí.

Prítomní rokovali i o aktuálnych otázkach súvisiacich s divadelnou edukáciou pre režisérov detských divadelných súborov, o kreatívnej podpore produkcie – tzv. supervíziách v teréne a o význame a možnostiach usmerniť prostriedky i na detskú divadelnú postprodukciu, čiže výmenné návštevy súborov.

Jedným zo záverov zasadnutia bolo zmapovať počet pripravených a pripravovaných detských divadelných predstavení v teréne a v súvislosti s tým určiť štandardy podľa ktorých sa budú financovať uvedené predsavzatia v rámci príprav na 3xĎ.

Na zasadnutie komisie bolo vyčlenené 7.699,00 dinárov.