Zo 4. zasadnutia Výboru pre kultúru

Štvrté zasadnutie Výboru pre kultúru NRSNM sa uskutočnilo vo štvrtok 20. októbra 2016 o 15.00 hod. v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade.

zo-4-zasadnutia-vpk 2016 okt 002

Na zasadnutí boli prítomní: Ján Slávik, Michal Ďurovka, Vladimír Valentík, Alexander Bako, Ján Agarský, Anna Medveďová, Viera Miškovicová, Martin Prebudila a Jarmila Stojimirovićová. Svoju neprítomnosť ospavedlnili: Jarmila Bohušová, Valentín Michal Grňa a Juraj Súdi.

zo-4-zasadnutia-vpk 2016 okt 003

Po jednoznačne schválenom programe rokovania prítomní mali možnosť zmieniť sa k bodu č. 2 vracajúc sa tým na 3. zasadnutie, keď sa rokovalo o finančnom a programovom obsahu Plánu Výboru pre kultúru na rok 2016. J. Agarský upozornil, aby sa v budúcnosti k tejto veci pristupovalo veľmi opatrne a aby sa dal pozor ne to, čo má význam pre našu slovenskú národnostnú menšinu v oblasti kultúry – na margo neschváleného návrhu na účasť našich slovenských akademických výtvarných a úžitkových umelcov na spoločnej výstave v Niši v prámci plánu a programu Komisie pre výtvarnú činnosť VPK, na ktorej by bolo prezentované Súčasné výtvarné umenie Slovákov v Srbsku.

V rámci bodu 3, ktorý prinášal informáciu o Polročnej správe Výboru pre kultúru NRSNM, ktorá bola zaradená do programu rokovania na 13. zasadnutí NRSNM 30. septembra 2016 v Báčskom Petrovci, (a predbežne, pred zasadnutím elektronicky bola odoslaná členom VPK NRSNM na pripomienkovanie), bolo iba konštatované, že na uvedenom zasadnutí správa bola schválená.

Keď ide o Návrh na projekty ÚSŽZ, predseda J. Slávik podal zoznam navrhnutých projektov z predchádzajúcich ročníkov. K uvedeným navrhol na vypracovanie i projekt pod názvom Kam sa podel náš slovenský kroj vo Vojvodine?! K uceleniu jeho náplne treba zapojiť nielen našich choreografov, ale i etnológov. K bodu o činnosti VPK NRSNM v období do konca kalendárneho roka sa prítomní členovia výboru vyjadrili o aktivitách, ktoré treba ešte zrealizovať. A. Bako zdôraznil, že by bolo žiaduce, aby sa realizovala cesta víťazov vlaňajšieho Divadelného vavrína na Slovensko. Ideálne by bolo, keby v budúcnosti víťaz zo Scénickej žatvy v Martine vystúpil u nás v rámci Divadelného vavrína a recipročne.

Oslavy 150. výročia divadelníctva v Petrovci dobre dopadli a zároveň podporil možnosť vypracovania celomenšinového kalendára kultúrnych aktivít. Keď ide o knihovnícku komisiu, v čase zasadnutia sa začínali prípravy na 2. stretnutie knihovníkov, ktoré bude v prvej dekáde decembra; hudobnú komisiu 26. novembra očakávala muzikologická konferencia; výtvarnej komisii na realizáciu zostala výstava Malý formát akademických umelcov v Novom Sade; z celomenšinových festivalov aktuálne boli prípravy na Stretnutie v pivnickom poli v Pivnici a Letí pieseň, letí v Kovačici… Prítomní členovia sa zmienili o možnosti vypracovania kalendára kultúrnych podujatí.

V rámci bodu Rôzne predseda výboru J. Slávik prítomných upozornil na prípravu plánov a programov komisií na nasledujúci rok. A Bako hovoril o potrebe zmodernizovať pravidlá našich festivalov a J. Slávik podal iniciatívu na zvolanie rozšíreného zasadnutia Organizačno-správnej rady festivalu FF Tancuj, tancuj… v Hložanoch spolu s členmi odbornej poroty a aby sa doriešili nedopovedané veci ohľadne upresnenia vystúpenia dvoch našich folklórnych súborov v rámci programu Krajanskej nedele na detvianskom festivale v roku 2017.

Na zasadnutie sa vyčlenilo 18.249,00 dinárov.