Zhodnotenie činnosti Výboru pre informovanie v roku 2009 a konkrétne plány na rok 2010

 

Vo štvrtok 11. februára 2010 v Novom Sade sa uskutočnila schôdza Výboru pre informovanie NRSNM, na ktorej prítomní členovia jednohlasne schválili Výročnú správu o činnosti VPI NRSNM v roku 2009 s konštatáciou, že Výbor pre informovanie svoju činnosť v roku 2009 zintenzívnil a zveľadil v edukačnej, vedeckej, odbornej a vydavateľskej oblasti, ako aj v oblasti zachovávania televízneho dedičstva TV Nový Sad a technickej podpory slovenských vojvodinských médií. Návrh program práce a rozpočtu VPI NRSNM na rok 2010, ktorý ozrejmil predseda VPI Samuel Žiak, bol tiež jednohlasne schválený.

Členovia Výboru pre informovanie na štvtkovej schôdzi prediskutovali aj vypracované projekty, s ktorými sa konkurovalo na súbeh Úradu pre Slovákov v zahraničí Vlády Slovenskej republiky. Výbor pre informovanie vypracoval a následne schválil Návrh kritérií pre spolufinancovanie médií, ktorých zakladateľmi sú národnostné rady národnostných menšín pre potreby Pokrajinského sekretariátu pre informácie, ktorý týmto spôsobom chce upraviť neúmerné spolufinancovanie menšinových časopisov a týždenníkov vzhľadom na tradíciu vychádzania novín, počet čitateľov, resp. príslušníkov národnostnej menšiny, náklad a pod.  Na schôdzi podali aj iniciatívu na zaradenie Stretnutia slovenských novinárov do programu Slovenských národných slávností 2010, s ktorou písomne oboznámia Organizačný výbor SNS 2010. Tradičný edukačný kurz pre novinárov Žur-škola a jej 9. kolo bude v máji Novom Sade a témou bude Fotografia – zrkadlo doby, lákadlo pre čitateľa, umenie v žurnalistike, rozhodli členovia VPI NRSNM.