Zasadnutie na Ministerstve osvety, vedy a technologického rozvoja

5. januára 2016 sa na Ministerstve osvety, vedy a technologického rozvoja konalo zasadnutie s predstaviteľmi Ústavu pre vydávanie učebníc, predstaviteľmi národnostných rád a Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja.

Jasminka Perunučić-Alen, poverená v Ministerstve pre menšinové otázky spolu s právničkou, podrobne prebrala s predstaviteľmi Ústavu a predstaviteľmi národnostných rád implementáciu nového Zákona o učebniciach. Každá menšina analyzovala svoje potreby vo vydávaní učebníc v jazyku národnostných menšín, ktoré majú organizované vyučovanie v materinskej reči. Pre slovenskú národnostnú menšinu sa na zasadnutí zúčastnila Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM.

Záverom zasadnutia prítomní konštatovali, že slovenská národnostná menšina, ako jediná v Srbsku, má všetky potrebné učebnice, ktorými sa kryje vyučovací proces v materinskej reči na základných a stredných školách. Väčšinu autorských a prekladových učebníc pre potreby základných škôl a gymnázií, ako aj pre potreby vyučovania slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry na základných školách vydáva Ústav pre učebnice a učebné pomôcky v Belehrade. Učebnice pre odborné predmety v zdravotníckej škole, so schválením ministra, sa už štvrtý rok dovážajú z materskej krajiny.
 
Ústav pre učebnice a učebné pomôcky spolu s národnostnými radami národnostných menšín a Ministerstvom osvety, vedy a technologického rozvoja podpíše zmluvu o povinnom vydávaní učebníc v jazyku národnostných menšín, ak tieto učebnice nevydá iný vydavateľ.

Koordinátorka pre vzdelávanie hovorila s predstaviteľkou ministerstva aj o realizácii vyučovania slovenčiny s prvkami národnej kultúry na základných školách v skupinách s počtom menším ako 15 žiakov. Skupiny sa povoľujú kombinovať aj na prvom aj na druhom stupni vzdelávania, výnimočne v tomto školskom roku. Nasledovný školský rok ministerstvo pripravuje organizačne novú formu vyučovania materinského jazyka s prvkami národnej kultúry vytváraním sieti škôl v mestách, kde je to technicky možné. Pre vzdialené a dedinské školy sa vyučovanie bude organizovať v kombinovaných skupinách so schválením ministra. Žiaci sa budú vyjadrovať na vyučovanie materinského jazyka na jeden cyklus.