Zasadala Výkonná rada NRSNM

V pondelok, 10. januára sa v zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) uskutočnilo prvé tohtoročné zasadnutie Výkonnej rady NRSNM. Zasadnutia sa okrem členov Výkonnej rady zúčastnila aj predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová.

 Témou rokovania boli výročné správy za rok 2010, plány a programy činnosti v roku 2011 a projekty na získanie grantov z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 Obsah výročných správ všetkých výborov NRSNM možno zhrnúť do  konštatácie, že sa väčšinu naplánovaných aktivít, podujatí a akcií na rok 2010, napriek veľkým ťažkostiam spôsobených chronickým nedostatkom financií, podarilo úspešne zrealizovať. Samozrejme, ústrednou a najvýznamnejšou udalosťou  roku 2010 bol zápis do osobitných voličských zoznamov a voľba nového zloženia NRSNM a aj táto úloha bola úspešne splnená.
 Vôľa pracovať určite nechýbala členom jednotlivých výborov NRSNM, ktoré pripravili  mimoriadne ambiciózne a náročné návrhy plánov a programov svojej činnosti na rok 2011. Výbory predložili návrhy vyše dvesto projektov, podujatí a rôznych aktivít v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka, ktoré by sa mali zrealizovať v tomto roku. Úspešná realizácia týchto projektov bude predstavovať významný prínos celkovému rozvoju národného a kultúrneho života našej menšiny a napĺňanie právomocí NRSNM, ktoré vyplývajú z intencií Zákona o národnostných radách národnostných menšín.  Avšak pri predkladaní plánov a programov činnosti NRSNM na rok 2011  všetci prítomní museli, žiaľ, skonštatovať, že ich plnenie nebude závisieť vyslovene od niečiej ochoty realizovať ich, ale predovšetkým od finančnej podpory štátu. Vzhľadom na skutočnosť, že NRSNM  v súčasnosti nedisponuje relevantnými informáciami o výške a periodicite poskytovania financií nevyhnutných na jej činnosť, Výkonná rada sa rozhodla všetky navrhnuté plány a programy schváliť s konštatáciou, že sa budú realizovať v takom rozsahu a s takou dynamikou, ako umožní finančná situácia.
 Časť prostriedkov na realizáciu jednotlivých projektov sa NRSNM pokúsi zabezpečiť aj uchádzaním sa o granty, ktoré prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí poskytuje vláda Slovenskej republiky. Týka sa to predovšetkým projektov, ktoré majú celomenšinový charakter a význam.
 Všetky pripravené plány a programy budú predložené na prerokovanie a schválenie NRSNM, ktorá by sa v najbližšej budúcnosti tiež mala stretnúť na svojom prvom tohtoročnom pracovnom zasadnutí.
 
Ladislav Čáni