Zasadala Literárna komisia Výboru pre kultúru

Dňa 14. mája 2014 v miestnostiach NRSNM sa v Novom Sade uskutočnilo prvé tohtoročné úradné zasadnutie Literárnej komisie v súčinnosti s Vydavateľskou komisiou Výboru pre kultúru NRSNM. Predbežne sa jednotliví členovia tejto komisie za prítomnosti predsedníčky Výboru pre kultúru Zdenky Valentovej Belićovej stretli už 15. apríla 2014.

Na májovom zasadnutí členovia komisie rokovali predovšetkým o prípravách na 58. Literárne snemovanie, ktoré sa uskutoční 7. júna na gymnáziu v Báčskom Petrovci. Určili i tému snemovania a zároveň navrhli hostí – účastníkov snemovania zo Slovenka a z Rumunska. Dohodnuté bolo, aby sa naša kultúrna verejnosť včas informovala o tejto udalosti aj tým, že sa v dvoch za sebou nasledujúcich číslach Hlasu ľudu uverejní krátka správa a aby okrem lokálnych médií o tejto udalosti informovali aj slovenské redakcie TV a Rádia Nový Sad.

Témou schôdze bol i finančný plán Komisií pre literárnu a vydavateľskú činnosť na rok 2014. Navrhnuté boli konkrétne presuny finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu NRSNM na tieto komisie. Aby sa totiž časť prostriedkov určených na literárne podujatie Zima s knihou presmerovala na účasť našich literátov na knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave. Podľa prítomných na schôdzi účasť našich spisovateľov na tomto veľtrhu by mala byť samostatná.

Jedným z bodov rokovacieho programu bolo i Vypísanie súbehov časopisov Nový život a Zornička a nanajvýš definovanie kritérií účasti na týchto súbehoch. Keď ide o časopis Nový život tieto kritériá vypracoval a na schôdzi o nich hovoril Dr. Adam Svetlík. Podobné kritériá budú v blízkej budúcnosti vypracované i pre časopis Zornička. Keďže tento časopis v bežnom roku zaznamenáva úctyhodné jubileum, literárnu súťaž Zorničky treba vypísať už v júni, aby odmenené príspevky mohli byť uverejnené v slávnostnom čísle tohto  časopisu v októbri. V roku 2014 na uvedené súbehy boli vyčlenené vyššie peňažné odmeny a v súlade s tým na zasadnutí boli aj definované a schválené. Hovorilo sa i o náplni tohtoročného prvého seminára kreatívneho písania venovaného talentovaným žiakom. Jeho ideovou tvorkyňou je predsedníčka Výboru pre kultúru Zdenka Valentová Belićová.

Na schôdzi Literárnej komisie boli prítomní: Martin Prebudila, Vladimír Valentík, Adam Svetlík, Ján Salčák a Pavel Matúch.