Zasadala Komisia pre štipendiá

 
V spolupráci s Maticou slovenskou v Srbsku Výbor pre vzdelávanie NRSNM už pravidelne nominuje študentov, ktorí sa ucháchajú o štipendiá Vlády SR. V tomto roku sa o štipendium uchádzalo 95 kandidátov. Komisia dala odporúčanie v súlade so stanovenými kritériami 20 kandidáti s najvyššou priemernou známkou dostali odporúčanie, ďalší 20. sú odporúčaní ako náhradníci. Tretia skupina zostala ako náhradníci, pre rpípad, že sa uvolnia miesta a  kandidáti, čí úspech je nižšší ako 4,00 boli zamietnutí, v súlade s kriteriami, ktoré sú schválené v minulom roku na Komisii a odsúhlasené MŠ SR a Veľvyslanectvom SR v Belehrade. Dokumenty sa budú odovzdávať po zverejnení listiny štipendistou v SR.